Vakbladen

Stadszaken.nl werkt samen met verschillende vaktitels die worden uitgegeven door media- en communicatiebedrijf ELBA\REC. Dit zijn vakbladen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, infrastructuur en werklocaties. Een overzicht van onze titels vindt u hier.
 


ROmagazine

Maandelijkse vakblad voor de professionals bij de gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid en bij bedrijven, universiteiten en overige organisaties die zich bezighouden met ruimte, infrastructuur en milieuROmagazine, ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en milieu (ROm) is het maandelijkse vakblad voor de professionals bij de gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid en bij bedrijven, universiteiten en overige organisaties die zich bezighouden met ruimte, infrastructuur en milieu. ROm biedt actuele informatie over ontwikkelingen in het beleid, beschrijft praktijkvoorbeelden in de uitvoering van dat beleid en biedt een platform voor opinies over ruimte, infrastructuur en milieu.

 

Doelgroep | Zowel het blad als de daaraan gekoppelde website ROmagazine.nl worden gelezen door bestuurders (zowel lokaal, regionaal als landelijk), directie en senior beleidsmakers die zich bezig houden met de grote vraagstukken van nu, zoals smart cities, de Omgevingswet, energietransitie en ruimtelijk-economisch beleid.
 


BT

Enige vakblad over economische gebiedsontwikkeling en vitale werklocatiesVakblad BT is het enige vakblad over economische gebiedsontwikkeling en vitale werklocaties. In de 10 jaar dat het bestaat, heeft het blad zich ontwikkeld tot een toonaangevende titel in het vakgebied. Van circulaire werkgebieden tot parkmanagement en van start-upecosystemen tot grondbedrijven: BT schrijft erover. Met vier vakbladen per jaar, het Nationaal BT Congres, de Vakdag Parkmanagement en jaarlijkse studiereizen stuurt BT de professional door de veranderingen waaraan het vakgebied continu onderhevig is.

 

Doelgroep | BT wordt gelezen voor professionals werkzaam bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's), medewerkers van economische afdelingen van gemeenten en provincies en iedereen daarbuiten die zich bezighoudt met economische gebiedsontwikkeling, publiek danwel privaat.
 


Groen

Biedt professionele en actuele artikelen over groen en natuur voor mensen in de stad en in het landschapVakblad Groen biedt professionele en actuele artikelen over groen en natuur voor mensen in de stad en in het landschap. Publicaties met bijbehorende vakmatige toelichtingen in combinatie met verklarend beeldmateriaal, houden de groenprofessional voortdurend alert en op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de groensector.

 

Doelgroep | Vakblad Groen wordt gelezen door groenprofessionals (planners en beheerders) bij overheden, landschapsarchitecten, hoveniers, natuurorganisaties, plantenkwekers en groenliefhebbers.
 


NGinfraMagazine

Enige vakblad op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland.NGinfraMagazine is het enige vakblad op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie geeft over verschillende infrastructurele netwerken in Nederland. Het blad is een initiatief van NGinfra, het kennisinstituut waar de grootste infrabeheerders samenwerken aan toekomstbestendige netten. Het kent daarom een cross-sectorale insteek; het gaat over weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie. Wat kunnen de netwerken van elkaar leren en hoe kunnen ze optimaal samenwerken voor maatschappelijke meerwaarde, dat is de centrale  vraag.

 

Doelgroep | NGinfraMagazine wordt gelezen door strategen, beslissers en managers werkzaam bij infrabeheerders die zijn aangesloten bij NGinfra (Rijkswaterstaat, ProRail, Vitens, Alliander, Havenbedrijf Rotterdam en Schiphol) en netbeheerders daarbuiten, infra-adviseurs in de private sector en wetenschappers.
 


Stedelijk Interieur

Het enige tijdschrift op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie over de openbare ruimte biedt.Stedelijk Interieur is het enige tijdschrift op de Nederlandse markt dat onafhankelijke en objectieve vakinformatie over de openbare ruimte biedt. Stedelijk Interieur biedt hoogwaardige kennis over het ontwerp, de inrichting en het beheer van de buitenruimte en combineert daarbij praktische informatie met ruimte voor debat en visie. Naast vier vakbladen per jaar organiseert Stedelijk Interieur ook het jaarlijkse Landelijk Congres Openbare Ruimte en de Award Beste Openbare Ruimte.

 

Doelgroep | Landschapsarchitecten, ontwerpers, beheerders, stedebouwers en openbare ruimte-professionals bij overheden lezen Stedelijk Interieur.
 


Vitale Groene Stad

Informeert en inspireert overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen in stedelijk gebiedVitale Groene Stad informeert en inspireert overheden, organisaties en bedrijven die zich professioneel bezighouden met de planning en ontwikkeling van groen in stedelijk gebied. Het magazine is een uitgave van de stichting Entente Florale in samenwerking met ELBA\REC. Entente Florale is verantwoordelijk voor het uitdragen van de Vitale Groene Stad en organiseert daarnaast de jaarlijkse groencompetitie tussen steden en dorpen.

 

Doelgroep | Vitale Groene Stad wordt gelezen door groenprofessionals, beleidsmakers en wethouders werkzaam bij gemeenten, groenadviseurs en -beheerders van bedrijven, landschapsarchitecten en groenorganisaties.
 


Archief

In de ruim 15 jaar dat ELBA\REC bestaat, heeft het zo’n 300 vakbladen uitgegeven. Oftewel: een enorm uitgebreid, inhoudelijk dossier over ons vakgebied. Al deze 300 magazines kunt u in dit archief digitaal lezen en integraal doorzoeken op trefwoorden. Mocht u een kijkje willen nemen in dit archief, dan kunt u altijd vragen om een tijdelijke inlogcode. Abonnees hebben onbeperkt toegang tot het vakbladenarchief.


Abonnementen

De van oudsher gescheiden gebieden in onze steden raken steeds meer verweven. Er ontstaat beetje bij beetje een netwerkmaatschappij waarin iedereen en alles voortdurend met elkaar verbonden is. Met nieuwe spelers en nieuwe regels. De focus is daarbij verschoven van het realiseren van doelen naar het schetsen van scenario’s. En daarom is het niet meer dan logisch dat ELBA\REC al haar vakbladen over ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en infrastructuur samen in één pakket aanbiedt. En dat voor 268,18 euro (excl. btw) per jaar. Om een abonnement op deze bladen af te sluiten, kunt u contact opnemen met ELBA\REC, via T: 033 87 00 100 of E: info@elba-rec.nl.