Directeur Ruimte

Gemeente Utrecht via Aardoom & de Jong

36 uur | WO

Provincie: Utrecht
Website: klik hier
Direct Solliciteren: klik hier

Utrecht

Voor de gemeente Utrecht zoekt Aardoom & de Jong een inspirerende en verbindende directeur Ruimte. Ben jij een autoriteit op het gebied van stedelijke en gebiedsontwikkeling en heb jij visie op de ontwikkeling van de stad? Wil jij een voortrekkende rol spelen in het realiseren van gezond stedelijk leven voor iedereen in het snelgroeiende Utrecht? Dan is deze functie iets voor jou!

Als directeur Ruimte maak je, samen met je collega-directeur, deel uit van ‘de 20’, het topmanagement van de organisatie, met wie je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de sturing op de bredere opgaven van het concern. Als directeur bepaal je in samenspraak met de verantwoordelijke portefeuillehouders, de directieraad en de collega’s in ‘de 20’ de koers. Je vertaalt de ontwikkelingen in de stad en de bestuurlijke ambities voor de stad naar de opgaven voor Ruimte.

Als directeur Ruimte zorg je ervoor dat het bestuur en de organisatie adequaat worden ondersteund in het realiseren van de lange termijn opgaven en de daarmee verbonden ambities in het collegeprogramma ten behoeve van de burgers en partijen in de stad. Je kent de opgaven van de stad en levert een integrale en proactieve bijdrage aan de uitvoering van het collegeprogramma. Tegelijk houd je ook oog voor de kortetermijndoelstellingen.

Je hebt een grote rol in externe contacten, programma’s en netwerken. Er wordt op veel vlakken afgestemd en samengewerkt in G4/G6 en U10-verband, je entameert en organiseert lobbytrajecten richting Provincie, Rijkspartners en Europa, je bindt ontwikkelende en investerende partijen aan de stad. Je bent opdrachtgever voor grotere gebiedsontwikkelingen met externe partijen of voor andere opgaven (zoals bijvoorbeeld verstedelijking) binnen Ruimte. Je voert met ruimtelijk regisseurs of opgavemanagers complexe onderhandelingen in gebiedsontwikkelingen.

Je geeft met je collega-directeur leiding aan het organisatieonderdeel Ruimte. Je bent primair verantwoordelijk voor de lange termijn strategische stedelijke opgaven en de inhoudelijke sturing op gebiedsgerichte ontwikkeling. De concerndirectie stuurt op de overkoepelende inhoudelijke koers, de lange termijn strategische agenda en de kaders voor opgaven.
Je bent WOR-bestuurder voor het organisatieonderdeel Ruimte en hecht aan het belang van medezeggenschap.

Functie-eisen

  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Ruime ervaring met management en advisering op strategisch niveau bij voorkeur in een grootstedelijke omgeving.
  • Aantoonbaar succesvol met leidinggeven aan complexe processen in ruimtelijke en economische ontwikkeling en de fysieke leefomgeving en daarmee samenhangende organisatievraagstukken.
  • Ruime ervaring met externe vertegenwoordiging van de organisatie in alle facetten (samenwerking, onderhandeling, contractering).
  • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
  • Een voor de rol relevant en actueel netwerk.


Je persoonskenmerken en competenties
Je bent een strateeg met een heldere visie en een stevige persoonlijkheid, die tegelijkertijd over soepelheid beschikt en met gezag en verbindend optreedt. Je inspireert en stuurt vanuit visie op (inhoudelijke) hoofdlijnen. Je geeft vertrouwen en neemt op een transparante wijze beslissingen op argumenten. Je bent een teamspeler in hart en nieren en oprecht geïnteresseerd in anderen. Je kijkt met een brede blik wat er nodig is om de opgaven in de stad te realiseren en zoekt actief de samenwerking op, intern en extern. Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden en weet mensen te inspireren en te stimuleren. Uiteraard ben je zakelijk en resultaatgericht, je bent in staat zaken te starten én af te maken en weet wat daarvoor nodig is in de organisatie. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Je neemt medezeggenschap serieus, bevordert en geeft ruimte voor medewerkersparticipatie en staat open voor een constructieve dialoog en samenwerking.

Gemeente Utrecht
Utrecht is de vierde stad van Nederland en wordt lokaal, regionaal, nationaal en internationaal herkend én erkend als een stad en regio waar het prettig wonen, werken, studeren en recreëren is. Utrecht inspireert, verbindt, ontwikkelt slimme oplossingen en biedt mensen en organisaties kansen om te groeien. De stad groeit razendsnel. Die groei brengt een aantal uitdagende opgaven met zich mee. De belangrijkste uitdaging is het realiseren van gezond stedelijk leven voor iedereen en het vinden van balans tussen het bewaren van de eigenheid van de stad, groei en leefbaarheid. Leidraad hierbij is de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040.

De organisatie Ruimte
Binnen de organisatie Ruimte werken circa 700 medewerkers in gebiedsgerichte en thematische opgaven, vanuit een professionele thuisbasis (gildes) aan de (ruimtelijk economisch) duurzame ontwikkeling van de stad. De sturing van Ruimte is in handen van twee directeuren, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de opgaven en de organisatie. Samen sturen ze de hoofdopgaven en de managers aan en dragen ze bij aan de ontwikkeling van de stad en de organisatie. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het verder brengen van integrale samenwerking tussen strategische opgaven en gebiedsontwikkeling.

De groei van de stad en de grootstedelijke ontwikkelingen die dit met zich meebrengt hebben gevolgen voor de organisatie. Als zich nieuwe opgaven aandienen moet de organisatie daar strategisch, snel en adequaat op kunnen reageren. Verdere ontwikkeling van de huidige organisatie en medewerkers is daarom nodig, met name op strategische en (groot)stedelijke sturing, om de organisatie in staat te stellen (nieuwe) ambities en opgaven professioneel en doortastend tot uitvoering te brengen.

Het opgavegericht werken vraagt naast verdere professionalisering van de eigen organisatie ook het verder versterken van de verbinding en samenwerking met de andere organisatieonderdelen binnen de gemeente.

Arbeidsvoorwaarden
De gemeente Utrecht biedt een salaris van max € 9.252,- (schaal 17) per maand, excl. 17,05% vrij keuzebudget bovenop je salaris. Daarnaast biedt de gemeente uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure
Bij de werving en selectie laat de gemeente Utrecht zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Voor meer informatie over de functie en de procedure kun je contact opnemen met mevrouw mr. drs. Ans Cuijpers, partner bij Aardoom & de Jong, telefoonnummer 06-13738525.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor deze procedure is de volgende planning vastgesteld:

  • Eerste gesprek met selectiecommissie gemeente Utrecht - dinsdag 11 mei.
  • Tweede gesprek met selectiecommissie gemeente Utrecht - donderdagmiddag 20 mei.
  • Gesprek met adviescommissie – vrijdagmiddag 21 mei.


Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en cv (beide graag in Word-formaat), zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór 29 april 2021 tegemoet.

De gemeente Utrecht streeft naar diversiteit in de organisatie en nodigt nadrukkelijk kandidaten die hieraan een bijdrage kunnen leveren uit om te solliciteren. De vacature staat open voor iedereen!

Alle sollicitaties gaan via Aardoom & de Jong. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.

Contactpersoon
A. Cuijpers
E: cuijpers@aardoomendejong.nl

Acquisitie stellen wij niet op prijs.