In onze steden woedt een ware strijd om de ruimte. De gevolgen zijn zichtbaar in de enorme schaarste aan betaalbare woningen, het gebrek aan voldoende woningbouwlocaties, steeds minder ruimte voor werklocaties en de toenemende drukte door pret en vermaak. Daarmee staan de economische kracht, sociale weerbaarheid en de leefbaarheid onder druk.

Op het platteland zijn we met onze superefficiënte en hoogproductieve agrarische sector aangelopen tegen de grenzen van wat de natuur aan kan. De biodiversiteit loopt al jaren terug, natuurgebieden en het leefklimaat van mens en dier staan onder druk. Tegelijkertijd verandert het klimaat, wat ons dwingt tot ruimtelijke ingrepen en adaptatie. En in het verlengde daarvan gaat onze energievoorziening ingrijpend veranderen, met grote gevolgen, ook weer voor de fysieke leefruimte.

Merwedekanaalzone Utrecht, Beeld OKRA

Urgentie
Onder de titel Strijd om de ruimte agenderen Stadszaken.nl en ROm dit thema, samen met andere Elba-vakmedia (Groen, BT, Stedelijk Interieur) voor de fysieke leefomgeving.

Wij nemen dit initiatief om vakprofessionals die bezig zijn met de fysieke leefomgeving mee te laten denken en bij te laten dragen aan ideeën, handvatten en oplossingen teneinde deze strijd niet alleen voor de korte termijn, maar juist ook vanwege de lange termijn te slechten. 

Open debat
We willen bijdragen aan het vergaren van meer kennis over en beter inzicht krijgen in de processen die de steden en de ruimte in het algemeen sturen. We willen bijdragen aan het maken van betere, vooral evenwichtigere afwegingen en keuzes in het beleid. We willen bruggen bouwen tussen mensen die elkaar niet kennen, dan wel elkaar niet (meer) verstaan. Wij willen een open debat. 

Ons team gaat via onze eigen media, maar ook via andere kanalen, publiceren over dit debat. We nodigen u uit voor inbreng en deelname aan dit debat in de vorm van webinars en hopelijk binnenkort ook weer seminars. In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen organiseren een congres onder de titel Strijd om de ruimte.

Gezamenlijk belang
Wij stellen onze mediakanalen beschikbaar voor publicaties rond dit thema. Altijd met de intentie om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor de ruimtelijke vraagstukken van onze tijd. Wij denken in deze steeds meer polariserende samenleving dat de focus zou moeten liggen op het gezamenlijk belang, werken vanuit een gezamenlijke visie en strategie hoe we Nederland willen gaan vormgeven. We zitten op een uniek kruispunt van transities, trends en crises. Dit is het moment om er samen de schouders onder te zetten.