Advertentie

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

De snelheid waarmee het klimaat verandert is hoger dan verwacht. Daarom hebben Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen in 2018 het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgesteld. Dit deltaplan moet leiden tot een gestructureerde, landelijk dekkende aanpak door overheid, burgers en bedrijven. Het plan versterkt daarnaast initiatieven die al lopen.

Het doel van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is het versnellen van de totstandkoming van een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting in heel Nederland voor 2050. Dit doel wordt onderverdeeld in zeven ambities:

  1. kwetsbaarheid in beeld brengen;
  2. risicodialoog voeren en strategie opstellen;
  3. uitvoeringsagenda opstellen;
  4. meekoppelkansen benutten;
  5. stimuleren en faciliteren;
  6. reguleren en borgen;
  7. handelen bij calamiteiten.

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat heel Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig ingericht moet zijn. Als een eerste stap dienen alle overheden uiterlijk in 2019 een stresstest te hebben uitgevoerd voor de vier klimaatthema’s.

In een stresstest worden de potentiële kwetsbaarheden voor deze klimaatthema’s binnen een gebied geïdentificeerd. Deze test bundelt informatie die beschrijft welke effecten klimaatverandering in de toekomst kan hebben. In deze stresstest wordt een situatieschets gemaakt van de ‘stress’ die op het systeem wordt gezet. Deze informatie wordt gecombineerd met verzamelde gegevens over de gevoeligheid van het gebied. Met deze analyse kan in kaart worden gebracht wat de aandachtspunten zijn en waar nog verdere maatregelen nodig zijn.


Recente gerelateerde artikelen