Ruimtelijke adaptatie Omgevingswet

Met de implementatie van de Omgevingswet in 2021 wordt de wet- en regelgeving rondom ruimtelijke projecten grootschalig hervormd. Deze nieuwe wet bundelt wetten voor milieu, water, natuur, ruimtelijke ordening en bouwen. Overheden zoals gemeenten, provincies en waterschappen krijgen met de wet meer afwegingsruimte voor het gebruik en de ontwikkeling van ruimte zodat deze beter afgestemd kan worden op lokale ambities.

Om een klimaatbestendig Nederland te realiseren zal ruimtelijke adaptatie een plek moeten krijgen in de (instrumenten) van de Omgevingswet. Deze pagina ontsluit informatie over en ervaringen met ruimtelijke adaptatie in de Omgevingswet.

Het doel ven de Omgevingswet is meer vrijheid voor lokale overheden. Dit houdt in dat op landelijke schaal enkel hoofdlijnen en doelstellingen worden vastgesteld voor het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied. Binnen deze kaders kunnen lagere overheden zelf plannen maken en maatschappelijke partners uitnodigen om met ideeën te komen. Op deze manier kan een brede vorm van participatie gestimuleerd worden.

In het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie hebben overheden afgesproken om hun doelen en ambities voor ruimtelijke adaptatie in omgevingsvisies vast te leggen.


Recente gerelateerde artikelen