Advertentie

Wat is ruimtelijke adaptatie?

De term ruimtelijke adaptatie en klimaatadaptatie worden veelal door elkaar gebruikt. Klimaatadaptatie betekent letterlijk: aanpassingen doorvoeren ten behoeve van het klimaat. Ruimtelijke adaptatie is het aanpassen van de inrichting van steden, dorpen en het landelijk gebied aan de effecten van klimaatverandering.

Ruimtelijke adaptatie focust zich op vier onderwerpen:

  1. Wateroverlast

Door de klimaatverandering vallen vaker heftige regenbuien in korte tijd. Een gevolg hiervan is wateroverlast dat ontstaat doordat het riool en het oppervlaktewater deze grote hoeveelheid regenwater niet aankunnen. Ook de hoogte van het grondwater kan van invloed zijn op het ontstaan van wateroverlast bij regenbuien. Er zijn verschillende oplossingen om wateroverlast tegen te gaan. Bijvoorbeeld de aanleg van waterdoorlatende bestrating en groene daken.

  1. Hoogwaterbescherming

Als gevolg van de klimaatverandering wordt verwacht dat de zeespiegel zal stijgen. De zeedijken, duinen en waterkeringen moeten dit aankunnen. Heftige regenbuien in korte tijd zorgen voor pieken in de waterafvoer in rivieren en kanalen. Daardoor zijn mogelijk aanpassingen nodig.

  1. Droogte

Klimaatverandering zorgt voor extremen. Naast dat er vaker heftige regenbuien zullen voorkomen, zullen ook drogere perioden vaker voorkomen. Droogte ontstaat door een tekort aan regen, maar ook omdat water te snel afgevoerd wordt. Een groot deel van de gebouwde omgeving in Nederland is verhard. Daar krijgt regen geen kans in de bodem te zakken.

  1. Hittestress

De gemiddelde temperatuur stijgt. Dit heeft in de steden een groter effect dan op het platteland. De toenemende woningbouw binnen bestaande stedelijke woongebieden (verdichting) en de verstening van steden zijn hier mede verantwoordelijk voor. Oplossingen liggen in de herinrichting van gebieden, de openbare ruimte, het stedelijk groen en de waterhuishouding.


Recente gerelateerde artikelen