Omgevingswet en bestemmingsplan

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 worden bestemmingsplannen geïntegreerd in een omgevingsplan. Vanaf deze datum komt de term bestemmingsplan te vervallen. De opvolger, het omgevingsplan, is een veelomvattender plan dat alle lokale regelgeving over milieu, natuur, ruimtelijke ordening, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg, op integrale wijze bundelt. Het omgevingsplan zal in 2021 nog uit twee delen bestaan:

Een nieuw deel:
Alle regels die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet aan het omgevingsplan zijn toegevoegd.

Een tijdelijk deel:

  • de huidige ruimtelijke wet- en regelgeving
  • de bruidsschat

Het tijdelijke deel van het omgevingsplan vervalt op 2029. Vanaf dat moment is het omgevingsplan zoals het er ligt rechtsgeldig. Alle verordeningen en regels die niet in dit plan zijn opgenomen komen te vervallen. Het omgevingsplan wordt gebruikt bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Uitganspunten bij de behandeling van deze vergunning is het mogelijk maken en stimuleren van burgerparticipatie en daarmee zoveel mogelijk meedenken in oplossingen. Het streven is dan ook dat bij het beoordelen van initiatieven de houding van ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’. Met deze omslag, in zowel het denken als in de juridische kant, is het de bedoeling dat de gemeenten bij nieuwe projecten meer een facilitator worden dan een belemmering.


Recente gerelateerde artikelen