Advertentie

Omgevingswet voor gemeenten

De gemeenten krijgen met de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, een andere set wetsinstrumenten. Alle gemeenten moeten een omgevingsvisie vaststellen. Deze omgevingsvisie wordt uitgewerkt in programma’s en geeft richting aan een integraal omgevingsplan. Dit omgevingsplan omvat alle regels voor de fysieke leefomgeving die gelden in een bepaald gebied. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een project, verbouwing of ander initiatief wordt getoetst aan het omgevingsplan.

Omgevingsvisie
Gemeenten gebruiken de volgende kaders bij het opstellen van een Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI):

- de omgevingsverordening van de provincie

- de algemene rijksregels

- de waterschapsverordening

Omgevingsplan

De Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI) wordt aan de hand van het gemeentelijke programma vertaald in een omgevingsplan. In dit omgevingsplan worden alle regels voor de fysieke leefruimte vastgesteld. De regels in dit plan worden gehanteerd bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Uitganspunten bij de behandeling van deze vergunning is het mogelijk maken en stimuleren van burgerparticipatie en daarmee zoveel mogelijk meedenken in oplossingen. Het streven is dan ook dat bij het beoordelen van initiatieven de houding van ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’. Met deze omslag, in zowel het denken als de juridische kant, is het de bedoeling dat de gemeenten bij nieuwe projecten meer een facilitator worden dan een belemmering.


Recente gerelateerde artikelen