Omgevingswet voor waterschappen

De waterschappen krijgen met de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, een andere set wetsinstrumenten. De waterschappen worden in het nieuwe omgevingsstelsel geacht een programma vast te stellen met daarin plannen en concrete doelen van het waterschap. De provincie en de gemeente moeten rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen. Hier hoort ook het waterschap bij. Daarnaast moeten gemeenten het waterbelang betrekken in hun omgevingsvisies en dus samenwerken met de betrokken waterschappen.

Waterschapsverordening
Het waterschap stelt op basis van zijn programma een waterschapsverordening vast. De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die in het takenpakket van het waterschap zit, binnen zijn beheergebied. Per waterschap is er één waterschapsverordening.

Projectbesluit
Het waterschap kan een projectbesluit nemen bij een overheidsproject dat het publieke belang dient of wanneer een privaat project ook een publiek belang dient en deze niet mogelijk zijn binnen de omgevingsverordening. Voor sommige projecten bepaalt de Omgevingswet dat er sprake is van een publiek belang en verplicht de Omgevingswet dat de overheid de projectprocedure toepast.
Bij een projectbesluit van een waterschap is goedkeuring van de provincie nodig. De provincie bepaalt of het waterbelang niet onevenredig inbreuk maakt op de andere aspecten van de fysieke leefomgeving.


Recente gerelateerde artikelen