Advertentie

Omgevingswet en omgevingsvisie

De nationale Omgevingswet stelt dat zowel de rijksoverheid, de provincies en de gemeente een omgevingsvisie maken. De Nationale Omgevingsvisie werkt op een grote schaal en geeft richtlijnen en overkoepelende kaders.

 • Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Deze omgevingsvisie bepaalt op vier grote thema's de inrichting van Nederland en stuurt aan op:

1) een duurzame en concurrerende economie;

2) een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving;

3) een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving;

4) een waardevolle leefomgeving.

 • Provinciale Omgevingsvisie (POVI)

Deze omgevingsvisie gebruikt de provincie om haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast te leggen. De provincie stelt één omgevingsvisie voor haar hele grondgebied vast. De provincie hoeft in deze visie niet alle onderwerpen tot in detail uit te werken. De provincie kan in een omgevingsvisie accenten leggen en prioriteiten stellen.

Bij het opstellen van de omgevingsvisie houdt de provincie rekening met een aantal beginselen:

 1. het voorzorgsbeginsel (dit beginsel houdt in dat de overheid maatregelen kan nemen als er goede redenen zijn om te vrezen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben. Het gaat dan om toekomstige activiteiten waarbij nog geen uitvoerige risico-evaluatie gemaakt kan worden);
 2. het beginsel van preventief handelen;
 3. het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron bestreden moeten worden;
 4. het beginsel dat de vervuiler betaalt.
 • Gemeentelijk omgevingsvisie (GOVI)

Deze omgevingsvisie gebruikt de gemeente om haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast te leggen. De gemeente stelt één omgevingsvisie voor haar hele grondgebied vast. Hiervoor gebruiken de gemeenten de omgevingsverordening van de provincie, de algemene rijksregels en de waterschapsverordening als kader.

Bij het opstellen van de omgevingsvisie houdt ook de gemeente rekening met een aantal beginselen:

 1. het voorzorgsbeginsel;
 2. het beginsel van preventief handelen;
 3. het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron bestreden moeten worden;
 4. het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Recente gerelateerde artikelen