Advertentie

Omgevingswet, welke wetten?

De 26 wetten, waar de Omgevingswet op gebaseerd wordt, zullen niet allemaal volledig opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Wel zal een groot aantal wetten deels opgaan in de Omgevingswet.
Wanneer een wet volledig opgaat in de Omgevingswet, wordt die wet via de Invoeringswet Omgevingswet volledig ingetrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Als wetten slechts grotendeels opgaan in de Omgevingswet, worden deze niet ingetrokken. Sommige onderdelen, zoals hoofdstukken, komen wel te vervallen.
Van sommige wetten gaat een onderdeel op in de Omgevingswet.

Wetten die geheel of grotendeels opgaan in de Omgevingswet

 • Belemmeringenwet landsverdediging
 • Belemmeringenwet privaatrecht
 • Crisis- en herstelwet
 • Interimwet stad-en-milieubenadering
 • Ontgrondingenwet
 • Planwet verkeer en vervoer
 • Spoedwet wegverbreding
 • Tracéwet
 • Waterwet
 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wet ammoniak en veehouderij
 • Wet geurhinder en veehouderij
 • Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 • Wet inzake de luchtverontreiniging
 • Wet ruimtelijke ordening

 

Wetten waarvan onderdelen in de Omgevingswet opgaan

 • Elektriciteitswet
 • Gaswet
 • Mijnbouwwet
 • Monumentenwet 1988
 • Spoorwegwet (inclusief Spoorwegwet 1875)
 • Waterstaatwet 1900
 • Wet lokaal spoor
 • Wet bereikbaarheid en mobiliteit
 • Wet luchtvaart
 • Wet milieubeheer
 • Woningwet

 

Wetten die via aanvullingswet in de Omgevingswet opgaan

 • Wet bodembescherming gaat naar            Aanvullingswet bodem
 • Wet geluidhinder gaat naar            Aanvullingswet geluid
 • Wet natuurbescherming                gaat naar            Aanvullingswet natuur
 • Onteigeningswet gaat naar            Aanvullingswet grondeigendom
 • Wet voorkeursrecht gemeenten gaat naar            Aanvullingswet grondeigendom
 • Wet inrichting landelijk gebied                gaat naar            Aanvullingswet grondeigendom
 • Wet agrarisch grondverkeer                       gaat naar            Aanvullingswet grondeigendom

Recente gerelateerde artikelen