Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is de grootste stelselherziening binnen het ruimtelijk domein. De Omgevingswet is één wet die 26 bestaande wetten integreert die betrekking hebben op de fysieke omgeving. De Omgevingswet vormt het nieuwe wettelijk kader voor onderwerpen als milieu, natuur, ruimtelijke ordening, lucht, bodem, waterbeheer, geluid en monumentenzorg. Met deze versimpelde wetgeving moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten. De nieuwe wet moet ook meer ruimte bieden voor particulier initiatief en participatie. Dit wordt gedaan door algemene regels vast te leggen in plaats van gedetailleerde vergunningen. Daarnaast is het streven dat bij het beoordelen van initiatieven de houding ‘nee, tenzij’ verandert in ‘ja, mits’.

Daarnaast wordt de hoeveelheid Algemene Maatregelen van Bestuur teruggebracht van 117 naar 4 en worden de 120 ministeriële regelingen teruggebracht naar circa 10. De procedure voor het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat voortaan via één loket. De procedure gaat bovendien van 26 naar 8 weken.

 

De vier doelstellingen van de Omgevingswet:

  1. een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in:
    • beleid
    • besluitvorming
    • regelgeving

 

  1. vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving;
  2. vergroten van inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
  3. versnellen van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Recente gerelateerde artikelen