Smart City

Harbers: complexiteit reden ontbreken essentiële informatie in milieueffectrapporten

 1 dag geleden

Het onderzoek naar de reden waarom essentiële informatie in milieueffectrapporten soms ontbreekt, biedt inzicht in de oorzaken van het MER op het moment van toetsing, maar laat zien dat er geen eenduidige oorzaak is aan te wijzen. Dat schrijft demissionair minister Harbers aan de Tweede Kamer.

Uit de gehouden enquête komt eveneens de complexiteit van de inhoud van het MER naar voren, en wordt onvoldoende beschikbare tijd aangewezen als oorzaak. Daarnaast volgt uit de enquêteresultaten dat de meerwaarde van het MER door het bevoegd gezag onvoldoende wordt gezien, en dat het kennis- en ervaringsniveau onvoldoende is.

Lees het rapport bij de bron, Ministerie van IenW >>

Mobiliteit

Nieuwsblad Transport: verplichte zero-emissiezones in Vlaanderen van de baan

 1 dag geleden

Steden in Vlaanderen kunnen straks zelf beslissen of ze een zone in hun stad willen, een landelijke verplichting is van de baan. Naar verwachting worden de eerste zones in 2027 ingevoerd, schrijft Nieuwsblad Transport. 

Vlaamse transportfederaties en de Vlaamse overheid hebben daartoe woensdag een overeenkomst getekend.

Lees verder bij de bron, Nieuwsblad Transport (€) >>

 

Smart City

Participatie door initiatiefnemers bouwprojecten ‘wassen neus’

 2 dagen geleden

Onder de Omgevingswet moeten initiatiefnemers verplicht aangeven of ze voor hun bouwproject aan participatie hebben gedaan. De uitkomst doet eigenlijk niet ter zake en daarmee is deze wetsregel in de praktijk een wassen neus, stellen wethouders uit Apeldoorn, Terneuzen en Zeewolde.

Het meest gebezigde woord binnen de Omgevingswet is participatie, dat in vergunningenprocedures en de nieuwe instrumenten als het omgevingsplan en de omgevingsvisie een sleutelrol krijgt. Doel van de wet is de omgeving vroegtijdig bij plannen en projecten te betrekken. Dat vergroot het draagvlak en voorkomt latere bezwaren, is de gedachte.

Lees verder bij de bron Gemeente.nu >>

Smart City

UvW: nationale aanpak funderingsschade iets dichterbij

 2 dagen geleden

Een nationale aanpak tegen funderingsschade komt iets dichter bij, schrijft de Unie van Waterschappen. Dit is dankzij een motie van D66 die de Tweede Kamer op dinsdag 18 juni heeft aangenomen. De fractie vraagt snelheid rond de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om huishoudens die te maken krijgen met enige vorm van funderingsschade te helpen.


 

Een andere motie, over het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, werd door de Kamer verworpen.

Lees verder bij de bron, Unie van Waterschappen >>

Wonen & Vastgoed

Gemeente Utrecht: werkwijze tegen dakloosheid werkt

 2 dagen geleden

De aanpak ‘Eerst een Thuis’, met woonplekken voor mensen die dakloos dreigen te raken of dakloos zijn, zorgt er inderdaad voor dat dakloosheid wordt teruggedrongen en kunnen mensen weer terug in het arbeidsproces. In 2020 en 2021 ontving gemeente Utrecht als centrumgemeente 22,4 miljoen euro om dakloosheid in de stad en regio fors terug te dringen. Daarmee is voor 250 mensen permanent onderdak gevonden.

‘Deze aanpak past beter in het tijdsgewricht van nu dan de traditionele benadering, waarin dak- en thuislozen vaak eerst lang moeten verblijven in opvangvoorzieningen voordat zij een stabiele eigen woonplek krijgen', zegt Rachel Streefland, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. ‘Eerst een Thuis’ benadert dakloosheid niet als een zorgprobleem, maar als een woonprobleem.

Lees verder bij de bron, Gemeente Utrecht >>

Wonen & Vastgoed

Nul20: groei sociale huurvoorraad in Amsterdam zet door, maar het aandeel neemt af

 3 dagen geleden

De sociale huurvoorraad van de Amsterdamse woningcorporaties groeide in 2023 met 652 woningen. De bescheiden groei voorkwam niet dat het aandeel betaalbare huurwoningen in de hoofdstad wederom afnam.

Ook vonden minder huishoudens in 2023 een sociale huurwoning via WoningNet: 7.651 tegenover 8.482 in 2022. Zo blijkt uit het Jaarbericht 2024 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

Lees verder bij de bron, Nul20 >>

Openbare Ruimte

Nieuw dashboard brengt aanpak dakloosheid in beeld

 3 dagen geleden

Het nieuwe Dashboard Aanpak Dakloosheid monitort de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid per Maatschappelijke Opvangregio. Te zien is dat alle regio’s zich inspannen voor het actieplan, maar ook dat de startsituatie, het tempo en de politieke urgentie overal verschilt.

Het dashboard moet helpen om het gesprek aan te gaan in de regio en tussen de regio’s: waar gaat het goed, waar kan het beter en hoe kan de ondersteuning hier zo goed mogelijk op ingericht worden? De uitkomsten bieden inzicht in de voortgang van de uitvoering van het Nationaal Actieplan vanuit het perspectief van gemeenten.

Lees verder bij de bron, VNG >>

Wonen & Vastgoed

Nationale aanpak funderingsschade iets dichterbij

 3 dagen geleden

Een nationale aanpak tegen funderingsschade komt iets dichterbij. Op dinsdag 18 juni heeft de Tweede Kamer een motie van Jan Paternotte (D66) aangenomen.

Paternotte vraagt snelheid rond de adviezen van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) om huishoudens die te maken krijgen met enige vorm van funderingsschade te helpen. De motie werd breed gesteund. 

Lees verder bij de bron, Unie van Waterschappen >>

Wonen & Vastgoed

RTV Rijnmond: huisbaas lapt veroordeling hoge huur aan zijn laars

 3 dagen geleden

De Amerikaanse vastgoedinvesteerder Heitman, verhuurder van zo'n vierhonderd woningen in Rotterdam, is al meerdere keren op de vingers getikt door de Huurcommissie voor het vragen van veel te hoge huren. Toch gaat deze verhuurder door met het innen van te hoge huren, blijkt uit onderzoek van Rijnmond.

Op dit moment gaat een huisbaas vrijuit, ook al is die meermalen door de Huurcommissie op de vingers getikt is en beboet, aldus RTV Rijnmond. Uitspraken van de Huurcommissie worden ook niet doorgegeven aan de gemeente Rotterdam, zodat die zou kunnen optreden. Maar dat verandert als de Wet betaalbare huur, die nu bij de Eerste Kamer ligt, wordt ingevoerd. 

Lees verder bij de bron, RTV Rijnmond >>

Mobiliteit

Utrecht stelt verkeersbesluiten voor milieuzone en zero-emissiezone vast

 4 dagen geleden

De gemeente Utrecht heeft de verkeersbesluiten voor milieuzone en zero-emissiezone vastgesteld. Zo wordt de toegangseis van de milieuzone voor personenauto’s op diesel per 1 januari 2025 verscherpt. En stapsgewijs wordt een zero-emissiezone voor bestelauto’s en vrachtauto’s ingevoerd.

Vanaf 1 januari 2025 geldt de blauwe milieuzone. Personenauto’s op diesel mogen dan alleen met emissieklasse 5 of hoger de milieuzone inrijden. Voor de zero-emissiezone gelden uitzonderingen, daarvoor verwijst de gemeente naar een landelijk loket. Vanaf 1 juli kunnen daar uitzonderingen worden aangevraagd.

Lees verder bij de bron, gemeente Utrecht >>

Link gekopieerd naar klembord