Energietransitie en gebiedsontwikkeling

De energietransitie zal de komende 20 jaar flink onze vorm van gebiedsontwikkeling gaan veranderen. De investeringen in duurzame energieopwekking, -opslag, -distributie, -besparing, het wagenpark en de verkeersinfrastructuur hebben vergaande invloed op gebiedsontwikkeling.

Dat energie-infrastructuur in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen bij de inrichting van de landschap en zelfs onze samenleving als geheel, is niet onbekend. Om de ruimtelijke kwaliteit te behouden en te verbeteren zullen ontwikkelaars en ontwerpers samen moeten gaan bepalen hoe de inpassing van windmolens en zonnepanelen op beschikbare daken en zonneweiden moet verlopen. Door energieopwekking als kunstobject in te zetten kan een hoogwaardig energielandschap ontstaan.

Veranderingen
Projectontwikkelaars en gemeenten zullen nieuwe woonwijken gasloos moeten inrichten dankzij de Wet voortgang energietransitie. Daarnaast zal de ontwikkeling van voorzieningen voor opslag en distributie in het omgevingsontwerp meegenomen moeten worden. Ook zal de huidige infrastructuur voor elektriciteitsdistributie voor het verkeer moeten worden aangepast. De ontwikkeling van elektrische auto’s en de daarbij behorende laadstations in combinatie met deelauto’s, vormen een aanknopingspunt om het autogebruik op een andere wijze te organiseren en vorm te geven. Ook op wijkniveau kan bijvoorbeeld de overweging gemaakt worden om autovrij te ontwerpen en met deelhubs voor duurzaam vervoer te werken.

Participatie in de energietransitie van zowel burgers als bedrijven is ook voor de gebiedsontwikkeling van belang. Het oprichten van energiecoöperaties, zoals in een energiedemocratie wordt gedaan, gaat bijdragen aan nieuwe woonvormen. Een voorbeeld hiervan is de off-the-gridwijk. Deze zal op gebied van infrastructuur, opslag en distributiemethoden van energie verschillen van een reguliere woonwijk.


Recente gerelateerde artikelen