Nieuws

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is opnieuw uitgesteld, maakte minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) woensdagavond bekend in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Boosdoener is de huidige coronacrisis, maar ook vertraging bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet speelt een grote rol. Volgens experts maakt de minister met het uitstellen een verstandige keus. Het is wel de vraag wat het besluit voor de toekomst van de wet betekent.

Op het gebied van ruimtelijk ordening heeft de helft van de gemeenten twijfels wat betreft de Omgevingswet. Zo heerst er onduidelijkheid over hoe die gaat werken, de cultuuromslag die nodig is en er wordt gevreesd voor een gebrek aan kennis en capaciteit. Dit blijkt uit de Gemeentebenchmark Omgevingswet 2019 door adviesbureau Stec Groep.

Naar verwachting gaat de Omgevingswet in 2021 in en die implementatie vraagt veel voorbereiding van de gemeenten. Vier van de vijf geven dan ook aan dat de Omgevingswet bij hen sterk speelt. Maar over hun eigen aanpak is slechts één op de vijf gemeenten helemaal tevreden, terwijl eenzelfde percentage zichzelf hiervoor een onvoldoende geeft. Vooral op ruimtelijke ordeningsthema’s blijken gemeenten nog veel werk te moeten verzetten.

De ministerraad heeft ingestemd met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet van de Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur van de Omgevingswet. Ook heeft de ministerraad de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad. De inwerkingtreding op 1 januari 2021 blijft daarmee op schema lopen.

Er is 90 miljoen beschikbaar gemaakt voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het digitaal stelsel. Dit staat in de begroting van het ministerie van BZK. De planning blijft daarmee op schema lopen; alles blijft gericht op de inwerkingtreding en implementatie van de Omgevingswet per 1 januari 2021.

Provincies die aan de slag gaan met de Omgevingswet kunnen dit doen met behulp van de navigator 2.0. De navigator neemt provincies stapsgewijs mee door de verschillende deelprocessen.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht, vroegen vakblad ROm en Stadszaken.nl bestuurders, beleidsambtenaren, professionals en raadsleden wat ze weten van hun nieuwe rol met de Omgevingswet. Meest opmerkelijk: de raad moet de lead nemen bij participatie en democratische vernieuwing.

Erik Jan van Kempen wordt programma-directeur-generaal Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 maart 2018.

Omgevingsdiensten moeten transformeren van toetsende milieudiensten naar proactieve organisaties die een verbindende rol vervullen tussen sectoren. Om de nieuwe rol optimaal te kunnen oppakken, zijn naast een cultuurverandering en nieuwe competenties een ruimer mandaat vereist.

De latere invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor het implementatietraject. Dat blijkt uit de ROm Barometer Omgevingswet. Gemeenten geven aan dat het uitstel niet als verrassing kwam, dat ze doorgaan op de ingeslagen weg om de organisatie en werkwijze aan te passen aan de nieuwe wijze van werken.

De Omgevingswet en de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) gaan definitief naar het ministerie van BZK van aankomend vice premier Kajsa Ollongren.

De Omgevingswet in één handzaam document, waarin u precies ziet welke belangrijkste veranderen er op het spel staan ten opzichte van de ‘oude’ wet en welke nieuwe instrumenten oude vervangen. Per vandaag is de 'Was-wordt-lijst' beschikbaar op de site van de G32, en op Stadszaken.nl.

Opinie

Milieuzonering nieuwe stijl

13 november 2019 9:40

Als je bedrijventerreinen wilt veranderen in woon-werkwijken, is de overlast van bedrijven altijd een lastig punt. De afstand tussen nieuwe woningen en bestaande bedrijven luistert immers nauw. Je moet een goed woon- en leefklimaat creëren en je wilt voorkomen dat je bedrijven moet beperken in hun huidige bedrijfsvoering. De VNG biedt daarom de Handreiking Milieuzonering nieuwe stijl. Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie, reflecteert op het nieuwe systeem. 

De Omgevingswet staat bol van de veelbelovende ontwikkelingen, zoals maatschappelijke  doelen voorop en meer kwaliteit door participatie. Maar de wijze waarop die participatie wordt ingevuld, is nogal bescheiden en er gaat geen dwingende werking van uit. Sterker: het risico is aanwezig dat de burger er helemaal niet tussenkomt in het samenspel tussen overheid en markt. Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) inventariseerde wat er beter kan.

Na de zomer breekt het conferentieseizoen weer los. Dan vertellen inspirators, coaches, kwartiermakers en pioniers weer dat het allemaal anders moet. Frans Soeterbroek - alias De Ruimtemaker - bracht een ode aan het leed dat conferentie, congres of symposium heet.

Op dit moment wordt met man en macht gewerkt aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (kortweg DSO) en het bijbehorend Omgevingsloket (OLO). In het OLO is straks alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving te vinden.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is weer een klein stapje verder. Als je de brief van 13 april van minister Kajsa Ollongren leest, zou je dat niet zeggen, want het eerste vijf pagina’s bevatten hoofdzakelijk bekende koek.

Toenemende verstedelijking, maar ook smart mobility en andere technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat steden en gebouwen op een nieuwe manier ingericht moeten worden. Bij deze inrichting is participatie van burgers een zeer belangrijk element. 'Virtual reality speelt daarin een grote rol', aldus Jeroen Steenbakkers van The Urban Future.

Tijdens de kerstdagen las ik wat te lang was blijven liggen. Boeken, tijdschriften, rapporten en de Opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie. Dat stuk lag er al een tijdje. Sorry. De tijd vliegt.

De invoering van de Omgevingswet vergt een omkering van organisaties, van het bestuur en misschien wel een herdefiniëring van het besluitvormings-proces. Slechts 20 procent betreft de harde, technische kant, stellen Oscar van Opstal en Nienke Teunis van Fakton

Achtergrond

De Omgevingswet komt snel dichterbij. Het moet eenvoudiger, beter en met meer ruimte voor initiatief, maar de wet alleen gaat hier niet voor zorgen. Andere en betere werkwijzen zijn nodig. Adviesbureau Stec Groep presenteert vier tips voor gemeenten voor een goede implementatie van de Omgevingswet.

De invoering van de Omgevingswet komt snel dichterbij. Dit betekent een forse cultuuromslag voor Rijk, provincies en gemeenten. Stec Groep verkende samen met de twaalf provincies en Hekkelman advocaten de kansen en uitdagingen van de Omgevingswet in een leerwerktraject. Hier de vier belangrijkste lessen.

Modernisering van glastuinbouwgebieden vergt schaalvergroting en een meer gebiedsgerichte aanpak. Maar doordat niet alle ondernemers op één lijn zitten, stagneren initiatieven om te investeren. Een wettelijke vorm van herverkaveling zou een oplossing kunnen zijn. LTO Glaskracht Nederland en een meerderheid in de Tweede Kamer zijn vóór. Maar de minister denkt er anders over. Aanstaande donderdagavond debateert de Tweede Kamer met de minister over het onderwerp.

We schrijven een bouwbesluit voor de smart city. Kaders die het debat tastbaar maken. Nu ligt de vraag voor of die kaders voldoen. We leggen het ter inzage. Vandaag. Bij u. Met de vraag of u wil reageren. Waarvoor alvast veel dank. Oh ja, voorzover het nog niet duidelijk is: dit is dus de eerste versie. Uw commentaar gebruiken we om het verder te verbeteren. Zo schrijven we samen het bouwbesluit.

Bij invoer van de Omgevingswet geeft het Rijk een bruidsschat, regelgeving over 600 andere over te hevelen regels. Klinkt ingewikkeld, maar het valt mee. De VNG maakte een serie informatieve filmpjes, die precies uitleggen hoe de vork in de steel zit.

Wie gaat verhuizen, kijkt kritisch naar zijn spullen. Wat mag mee en wat niet? Dit is de basis onder de ‘inventariseren, analyseren, afwegen’-aanpak waarmee de gemeente Waalwijk toewerkt naar de Omgevingswet. Lees hier hoe u ook kunt beoordelen welke vergunningen in uw gemeente nog vergunningsplichtig moeten zijn.

De omgevingsvisie blijkt een kerndocument voor de nieuwe manier van werken bij de overheid. De experimenten met dit nieuwe instrument voor het omgevingsbeleid leggen ragfijn de kansen en uitdagingen bloot. Misschien wel de allerbelangrijkste lessen tot dusver: het is niet een kunstje wat je even leert en de sectorale reflex los je niet op met een organisatieverandering.

Vanaf dinsdag 15 mei organiseert het ministerie van IenW een reeks van 6 regiosessies ‘Omgevingswet: veiligheid en gezondheid integraal afwegen’. Stadszaken vroeg Tonia Nagtegaal, medewerker programma ‘Modernisering Omgevingsveiligheid’ bij het ministerie, waarom we naar deze sessies moeten gaan.

Hoe verandert de Omgevingswet de rol van een raadslid? Mariëtta Buitenhuis deed onderzoek naar de rol van de gemeenteraad onder de Omgevingswet en schreef een handleiding. Lees hier haar tips.

Jop Fackeldey is opgetogen over de brief van minister Schultz over de Omgevingswet. Dat heeft niet in eerste plaats te maken met de duidelijkheid over de invoeringsdatum, maar vooral met het woord ‘transitie’ dat de minister gebruikt.

Stadszaken
Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort
redactie@stadszaken.nl