Circulaire economie in Nederland

Ook in Nederland wordt de lineaire economie langzamerhand omgevormd in een circulaire economie. In het Rijksbrede programma Nederland Circulair heeft het kabinet de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd. Het doel van dit programma is inzetten op een volledig circulaire economie in 2050. Deze ambitie is in januari 2017 door bedrijven, overheden, vakbonden, milieuorganisaties, kennisinstituten en vele andere organisaties breder onderschreven in het Grondstoffenakkoord.

In vijf transitieagenda’s wordt gewerkt aan het behalen van de doelen van het programma Nederland Circulair:

 • biomassa & voedsel
 • kunststoffen
 • maakindustrie
 • bouw
 • consumptiegoederen


Deze transitieagenda’s bevatten ieder de volgende componenten:

 • ontwikkelrichtingen voor 2021, 2025 en 2030;
 • sociale agenda met aandacht voor arbeidsmarkteffecten, onderwijs en cultuuromslag;
 • actieagenda met concrete innovatieprojecten;
 • investeringsagenda met financiële belemmeringen en mogelijkheden.
 • kennisagenda waar kennis- en onderzoeksvragen worden geagendeerd.

Volgens een onderzoek van het CBS uit 2018 behoort Nederland al jaren tot de kopgroep van Europese landen met ruim 80 procent recycling en een hoge materiaalproductiviteit. In het rijksbrede programma Circulaire Economie verheldert het kabinet hoe Nederland op deze basis wil voortbouwen en daarmee tot een circulaire economie wil komen waarin grondstoffen optimaal worden ingezet.
 

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Naast het programma Circulaire Economie heeft de Nederlandse overheid ook het VANG-programma in het leven geroepen. Hierin worden een aantal ambities genoemd die een circulaire economie dichterbij zullen brengen door anders om te gaan met afval:

 

 • Belemmeringen die ondernemers ervaren bij het circulair maken van hun productieprocessen en het hergebruiken van reststromen waar mogelijk wegnemen.
 • De hoeveelheid materiaal die de economie verlaat zichtbaar verminderen. In 2012 was dit 9,2 megaton en het streven is deze hoeveelheid in 10 jaar tijd te halveren.
 • Door het scheiden van huishoudelijk wil het kabinet 75 procent afvalscheiding in 2020. Deze ambitie is geconcretiseerd tot 100 kilogram restafval per inwoner per jaar.
 • Tot slot wil het kabinet dat Nederland in 2020 een hotspot van de circulaire economie is. Deze ambitie is meer kwalitatief van karakter en is vooral bedoeld als wenkend perspectief.

Recente gerelateerde artikelen