Stedelijk wonen: van woningvisie naar woonvisie
Een aantrekkelijke visie die perspectief biedt, nodigt uit te investeren in Haagse woningen. De grote uitdaging van dit moment is om de snel groeiende bevolking voldoende woonruimte te bieden. Aangezien Den Haag geen ruimte meer heeft voor grote uitbreidingswijken zoals Ypenburg en Wateringse Veld, moeten veel woningen in bestaand stedelijk gebied worden gerealiseerd door nieuwbouw, transformatie of woningsplitsing. Stedelijk wonen is het uitgangspunt. Een goede zaak want uitbreiding gaat ten koste van het landschap. De koppeling tussen wonen en de ruimtelijke ontwikkeling van Den Haag is sterk in de concept woonvisie. Volgens de onafhankelijke critici van Platform STAD moet wel veel sterker de relatie tussen woning en woonomgeving gelegd worden. Dan wordt het meer een woonvisie, dan een woningvisie.

Een inclusieve stad is aantrekkelijk voor iedereen
De concept visie ademt een open sfeer. De bevolking komt en gaat en het woonbeleid wordt niet ingezet voor bevolkingspolitiek. De visie zou dan ook veel terughoudender moeten zijn met het formuleren van doelgroepen die extra prioriteit krijgen. Het idee is immers juist dat een sociaal-inclusieve stad aantrekkelijk is voor iedereen die graag in een grote stad woont. Dat vergt aandacht voor het middensegment op de woningmarkt en ook de sociale huursector blijft een belangrijk segment.

De ambitie voor verduurzaming van 10.000 bestaande woningen per jaar is fraai, maar lijkt niet echt reëel. Daarvoor mist het nodige instrumentarium en is er allereerst meer ruimte voor experiment nodig. De onafhankelijke critici die Platform STAD samenbracht, adviseren in de uitwerking van de woonvisie en de bijbehorende uitvoeringsagenda helder aan te geven hoe de gemeente Den Haag wil samenwerken met woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. Alleen als de woonvisie hen heldere kaders en een aantrekkelijk perspectief biedt, zullen zij daadwerkelijk veel nieuwe woningen gaan bouwen.

De 10 aanbevelingen
1.      Werk de relatie tussen wonen en aantrekkelijke woonomgeving verder uit
2.      Focus op woonwensen in plaats van draagkrachtige doelgroepen  
3.      Een inclusieve stad vraagt om maatwerk
4.      Stimuleer experiment voor verduurzaming bestaande woningen
5.      Koppel kennis van bewoners aan expertise en data
6.      Werk op buurtniveau
7.      Waardeer erfgoed en de bestaande woningvoorraad
8.      Geef richting met heldere kaders die kwaliteit definiëren
9.      Stuur steviger op sociale woningbouw
10.    Monitor de nieuwe woonvisie gedurende de looptijd