Volgens de provincie zou exploitatie van de huisjes schadelijk zijn voor de natuur in het gebied en de kustveiligheid. Daarom tekent die bezwaar aan tegen de verlening van de vergunningen. De gemeente Den Haag had de vergunning al verstrekt, tegen eerder uitspraak van de rechter in. De provincie had destijds al laten weten dat het plan in strijd zou zijn met het Kunstpact. ‘Op basis van een overleg is door de provincie aangegeven dat de gemeentelijke vergunningverlening niet past binnen het provinciale beleid en de bijbehorende regelgeving’, meldt de provincie Zuid-Holland daarover aan het AD. 

Kustpact

Het Nationale Kustpact is op initiatief van de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz-van Haegen, opgesteld. In het pact maken het Rijk, de kustprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Zeeland en Fryslân met gemeenten, waterschappen, drinkwaterbedrijven en natuur-, milieu- en recreatieve organisaties afspraken om de kust te beschermen en te zorgen voor een goede balans tussen ‘rust en reuring’. De partijen zijn overeengekomen een zonering voor de kustzone op te stellen die duidelijkheid zal geven waar geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en waar wel en onder welke voorwaarden. De ondertekening vindt dinsdag 21 februari plaats.

Daarnaast wordt er in Noord-Holland door de provincie, ge­meen­ten, na­tuur­or­ga­ni­sa­ties en re­cre­a­tie­sec­tor gewerkt aan een ei­gen ‘pac­t'. On­der re­gie van de pro­vin­cie is een toe­komst­per­spec­tief voor de Noord-Hollandse kust in de maak waarin de gebieden voor ‘rust en reuring’ specifiek worden aangewezen. Dit pact moet voor de zomer zijn getekend.