Sinds 11 november mag er in grote delen van Zeeland niet meer gevlogen worden met een drone. Het gaat daarbij om de zogenaamde Natura 2000-gebieden Haringvliet, Grevelingen, Hollands Diep, Oosterschelde, Westerschelde & Saeftinghe, Veerse Meer en Duinen Goeree & Kwade Hoek. Zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers vrezen nu voor uitbreiding van het verbod naar alle Natura 2000-gebieden in Nederland. 

Stilletjes ingevoerd

Het verbod op dronevluchten en ander burgerluchtverkeer in de genoemde zeven gebieden werd aangekondigd in de Staatscourant van 18 november, en betreft een uitbreiding van de zogenaamde toegankelijkheidsregeling van de Natuurbeschermingswet uit 1998. Uit artikel 1 lid 2 van de nieuwe wetgeving wordt direct duidelijk dat zowel hobbymatig als beroepsmatig vliegen met drones verboden is: “Het is verboden op een zodanige wijze modelvliegtuigen/modelluchtvaartuigen (drones (UAS of RPAS) inbegrepen) te besturen dat deze zich bevinden in of boven het Natura 2000-gebied.”
 
Het lijkt erop dat de nieuwe wetgeving zo stilletjes mogelijk is ingevoerd, mogelijk in een poging om protest vanuit de sector in de vorm van bezwaarschriften te voorkomen. Die kunnen namelijk tot zes weken na publicatie (24 december aanstaande) worden ingezonden aan de staatssecretaris van Economische Zaken. 

Geen uitzondering voor beroepsvliegers

Tot op heden werd het gebruik van drones boven Natura 2000-gebieden niet wettelijk gereguleerd. Dat leidde niet lang geleden mede tot vrijspraak van een recreatieve vlieger die bekeurd was omdat hij met zijn drone boven de Oostvaardersplassen vloog. Aangezien niet aangetoond kon worden dat hij opzettelijk de rust van de aanwezige dieren had verstoord, sprak de rechter de man vrij. Waarom men nu ineens meent dat drones wel een verstoring zouden opleveren is een vraagteken. Bovendien is het vreemd dat drones worden geweerd in een gebied waar wel gemotoriseerde pleziervaart is toegestaan.

Nog opmerkelijker is dat er geen mogelijkheidheid is voor beroepsmatige dronevliegers om in de betreffende gebieden te vliegen, overheidsinstanties en natuurorganisaties uitgezonderd. Er is niet voorzien in een uitzonderingsmogelijkheid voor ROC-light of ROC houders. Wellicht is dit mede een gevolg van het feit dat deze wetgeving uit de koker van het ministerie van Economische Zaken komt, terwijl het gebruik van drones normaal gesproken wordt gereguleerd door Infrastructuur en Milieu.

Groot deel van Nederland

Een aantal gealarmeerde dronevliegers vreest nu dat het verbod in Zeeland een opmaat is naar een verdere aanpassing van de toegankelijkheidsregeling voor de andere Natura 2000-gebieden in Nederland. Dat zou betekenen dat een groot deel van Nederland tot verboden gebied voor drones wordt verklaard. Er zijn in Nederland 160 van dergelijke gebieden, met een totaal oppervlak van ruim 1,1 miljoen hectare, ofwel 20% van het oppervlak van ons land.

Een dergelijk totaal vliegverbod in alle Natura 2000-gebieden zou buitenproportioneel zijn ten opzichte van hetgeen men wil bereiken, namelijk het voorkomen dat de rust van aanwezige fauna wordt verstoord in deze gebieden. Jurisprudentie toont namelijk aan dat de rechterlijke macht tot aan de Hoge Raad vindt dat drones de natuur niet verstoren. Er lijkt daarnaast totaal geen rekening gehouden te worden met de belangen van recreatieve gebruikers van drones, op plekken waar andere vormen van recreatie wel zijn toegestaan.

Voorbeeldbrief met bezwaren

Op Dronewatch.nl is in allerijl een voorbeeldbrief geplaatst met daarin een serie bezwaren. Initiatiefnemer Wiebe de Jager: "Het is onbegrijpelijk dat de minister van Economische Zaken zo'n verbod instelt, dat zowel recreatieve als beroepsmatige dronevliegers treft. Dat je in het broedseizoen niet met je drone vlak boven een groep vogels moet vliegen, dat snapt iedereen. Maar het geeft geen pas om dan gelijk de volledige Natura 2000-gebieden af te sluiten."