Het idee van een Groene Loper is dat mensen door meer betrokkenheid bij natuur in hun directe omgeving worden gestimuleerd om duurzaam te handelen en zorgzaam om te gaan met het landschap. En op die manier positief bijdragen aan de kwaliteit en biodiversiteit van stad en platteland. Aanjager van het Groene Loper-project is kennisprogramma DuurzaamDoor van het Rijk en de gezamenlijke provincies. 

Dankzij de aanpak van DuurzaamDoor groeide in Overijssel een netwerk van momenteel zo’n dertig overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen. Die zijn verenigd in zeven lokale Groene Lopers. Drie keer per jaar komen de vertegenwoordigers van alle lopers samen op een netwerkbijeenkomst bedoeld om samen te leren en samen te inspireren. Thema’s als samenwerking, het motiveren van verschillende leefstijlen en het organiseren van een duurzaam proces komen volop aan bod. Maar ook buiten deze bijeenkomsten om weten partijen elkaar steeds beter te vinden.

Inmiddels zijn de eerste resultaten zichtbaar van initiatieven die onder de Groene Lopers startten, van buurtmoestuinen en dierenweides tot stadstuinen en bloemenlinten.

Natuurwerkdag

Sociaal ondernemer Arjan Broer vormt samen met zelfstandig organisatieadviseur Krijn Korver en Alma Streefkerk van Natuur en Milieu Overijssel het projectteam van de Groene Loper Zwolle. Hij vertelt: ‘Om partijen bij elkaar te brengen, hebben we twee actieve werkgroepen waar bewonersinitiatieven en groene vrijwilligersorganisaties in deelnemen. Binnen de werkgroep “activiteiten” organiseren we activiteiten voor een groot publiek.

Bijvoorbeeld de natuurwerkdag in samenwerking met Landschap Overijssel. Voor die dag mobiliseren we ons eigen netwerk van initiatieven die vervolgens hun achterban weer betrekken. Samen gaan we aan de slag met onder meer het snoeien van hagen, het verwijderen van bladeren en zwerfvuil, het onderhouden van paden en het schoonmaken van sloten. We planten ook beschutting in, want met name in vinexwijken ontbreekt het aan struiken voor insecten en vogels.

Onze andere werkgroep ondersteunt initiatieven met vraagstukken op gebieden als fondsen en subsidies, en contact met de gemeente. Deze werkgroep houdt ook thema-avonden, bijvoorbeeld over vlinders en bijen en hoe je bomen het best kunt snoeien.’

Bloemenlint als bijenpaleis

Broer is het meest trots op het bloemenlint, de eerste activiteit die groene initiatieven gezamenlijk organiseerden onder de paraplu van de Groene Loper Zwolle. Het is inmiddels een terugkerend evenement dat afgelopen voorjaar voor de tweede keer plaatsvond.

‘We zaaien op die dag 50 kilo zaad in door de hele stad’, zegt Broer. ‘Als je je bedenkt dat je per vierkante meter vier gram zaad nodig hebt, snap je dat het resultaat een letterlijke bloemenzee is. Dat geeft de stad een vrolijke uitstraling, maar het lint is in eerste instantie bedoeld als bijenpaleis. Door het tekort aan wilde planten met bloemen kunnen bijen steeds minder voedsel vinden. Dat heeft gevolgen voor de productie van honing, maar ook voor de bestuiving van groente en fruit. De naam van het bloemenlint is overigens een tactische keuze; bloemen spreken de meeste mensen meer aan dan bijen.’

Meerwaarde van publiciteit

Het bloemenlint leverde veel lokale publiciteit op. Broer: ‘Er doen veel mensen mee, waaronder kinderen van verschillende scholen. Daardoor gaat zo’n activiteit lokaal erg leven.’ Ook voor initiatieven heeft meedoen volgens Broer een duidelijke meerwaarde. ‘Ze krijgen er een mooiere buurttuin voor terug en wellicht levert het ook nog nieuwe vrijwilligers op.

Bovendien liften ze mee op lokale en regionale publiciteit en soms zelfs landelijke. Toch zien initiatieven niet altijd direct in wat promotie hen kan opleveren. Als de Groene Loper een klein initiatief een podium biedt tijdens een bijeenkomst met banken en fondsen vragen ze zich vaak af wat ze eraan hebben. Ze willen direct resultaat zien, zijn intern gericht.

Het is onze uitdaging om uit te leggen dat het wellicht niet direct de vrijwilligers oplevert die ze nodig hebben, maar mogelijk wel een subsidie of lening waarmee ze activiteiten kunnen organiseren. Maar bovenal moeten we het samen met alle initiatieven doen. De grote doelstelling van de Groene Loper Zwolle is om onze planeet leefbaar en groen te houden.’

Geld weggeven

Vorig jaar kreeg de Groene Loper Zwolle 15.000 euro van DuurzaamDoor en de provincie Overijssel, dat ze mocht verdelen onder initiatieven die zich hiervoor konden inschrijven. ‘Als ze zich samen inschreven, maakten ze meer kans’, aldus Broer.

‘Daarmee wilden we samenwerking stimuleren. Het leidde tot veel leuke aanmeldingen. Zo schaftte een van de initiatieven met het geld een tent aan die te gebruiken is bij groene activiteiten, zoals een natuurwerkdag of een festival. Anderen mogen er ook gebruik van maken. Een ander initiatief dat geld van ons kreeg, legde een pad aan om het land van een duurzame stadsboer heen. Mensen kunnen daar wandelen of de hond uitlaten met uitzicht op de koeienweide. Ze lopen dan trouwens langs het bloemenlint, dat over een kilometer afstand langs het land van de boer loopt. Het is leuk om te zien hoe de activiteiten zo samenkomen.’

Cross-overs tussen bedrijven en initiatieven

Van stoppen wil Broer nog niets weten. ‘We zijn zo lekker op dreef dat we nu door willen. De verlenging van twee jaar door een subsidie van de provincie Overijssel is daarom goed nieuws, want er is nog wel wat tijd nodig om zelfstandig te worden. Ons doel is dat de Groene Loper Zwolle in 2018 uit een vast kernteam bestaat. Misschien wel uit een combinatie van partijen die elkaar scherp houden en de loper zo laten voortbestaan.’

Broer zou het mooi vinden als in dat kader ook het bedrijfsleven gauw aanhaakt. ‘We proberen de komende tijd cross-overs te maken tussen bedrijven en maatschappelijke initiatieven. Bijvoorbeeld met het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort, waar nu al een initiatief actief is om meer bloemen, planten en dieren op het terrein te krijgen. Maar ook een soort fonds waar bedrijven geld in leggen voor groene initiatieven zou de Groene Loper Zwolle levend kunnen houden. Voor nu is dat nog toekomstmuziek, maar idealen zijn er zeker.’

Meer weten? www.groenelopersoverijssel.nl 

Maaike Belder, Voxx_Content in Context, in opdracht van RVO.nl

Wat is DuurzaamDoor?
DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil versnellen en doorbraken helpt realiseren. DuurzaamDoor organiseert samenhang tussen landelijke, regionale en lokale initiatieven via ‘sociaal instrumentarium’, zoals netwerken en coalitievorming. Op deze en andere innovatieve manieren werken overheden, ondernemers, onderwijs, onderzoek, en (burger)organisaties met elkaar samen aan maatschappelijke vraagstukken. DuurzaamDoor stimuleert, faciliteert en realiseert. www.duurzaamdoor.nl
Dit artikel verscheen eerder in vakblad Groen #12 2016. Dit blad elke maand ontvangen in uw brievenbus of bij u op het werk? Klik hier voor meer informatie.