Afgelopen dinsdag is de Eerste Kamer met ruime meerderheid akkoord gegaan met een voorstel van minister Blok van Wonen en Rijksdienst, dat een einde maakt aan de voorkeursbehandeling van statushouders. Het voorstel ziet erop dat de automatische voorrang voor statushouders bij de toewijzing van huurwoningen geschrapt wordt.

Het doel van het wetsvoorstel is, samen met een groter pakket aan maatregelen, het voorkomen van verdringing van reguliere woningzoekenden. Door de automatische voorrang voor statushouders is er minder plek voor woningzoekenden en moeten deze vaak langer op de wachtlijst staan. Met de wetswijziging geeft het kabinet ook invulling aan de motie van Tweede Kamerlid Van der Linde. 

Voorrangscategorie

Op dit moment geldt voor gemeenten de zogenaamde urgentenregeling bij het toewijzen van huurwoningen. Deze regeling houdt in dat mensen die binnen de voorrangscategorie vallen sneller een woning toegewezen krijgen. De urgentenregeling geldt voor bijvoorbeeld ouderen of mantelzorgers, maar gemeenten waren ook verplicht om statushouders voorrang te verlenen.

Lokaal maatwerk

De keuze komt nu bij de gemeente te liggen. Die kan zelf het beste bepalen of het nodig is om statushouders voorrang te geven voor het halen van wettelijke taakstelling om deze groep te huisvesten.

Gemeenten krijgen met de wetswijziging maximaal de ruimte voor lokaal maatwerk. Na overleg met de VNG is in de wet opgenomen dat gemeenten in een huisvestingsverordening vastleggen hoe zij de taakstelling invullen. De verplichting geldt niet als burgemeester en wethouders al op een andere manier een plan hebben vastgesteld.