In het manifest, opgesteld in opdracht van SKBN, wordt aandacht gevraagd voor het nationale verdienvermogen van de regio's. Het manifest werkt dit uit in twee actierichtingen, die op regionaal niveau het verschil kunnen maken:

  • Regionaal Economische Versnellingsagenda’s, om het verdienvermogen van de Nederlandse regio’s te vergroten;
  • Versterking ‘breed’ fysiek vestigingsklimaat met het oog op (regionale/clusters) kansenplanning, gefocust op aan clusters gerelateerde fysieke vestigingscondities.

In het manifest worden onder beide actierichtingen nadere ambities bepaald.

Reactie provincie Gelderland

‘Graag bevelen wij dit manifest, met daarin het belang van de regionale/ruimtelijke dimensie, de actielijnen en ambities van harte onder uw aandacht aan’, schrijft de provincie in een officiële brief naar de Tweede Kamer. ‘Een en ander past bij onze beleidsvoornemens en bij de rol, die wij graag samen met het Rijk en met onze partners bekleden als het gaat om de groeikracht en het fysieke vestigingsklimaat van onze provincie en ons land.’

De endorsement letter is ondertekend door de Gedeputeerde Staten van Gelderland en de Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Provincie Gelderland is hiermee de eerste provincie die zich officieel aansluit bij het manifest Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s.

Reactie Noord-Holland Noord

‘In termen van het advies van de SKBN-experts werken wij aan een regionaal economische versnellingsagenda in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Deze vertalen wij in een investeringsimpuls’, valt te lezen in de brief aan de Tweede Kamer. ‘Daarnaast maken wij nu reeds de slag naar een faciliterende kansenplanning waardoor we de nodige flexibiliteit organiseren om economische kansen te pakken en te realiseren.’

‘Economische groei in Nederland is geen gegeven. Daarvoor is een gebundelde inzet van zowel Rijk, provincie als regio nodig en een houding van kansen pakken in plaats van toetsen en afwachten. Onze regio is er klaar voor. In de vertaling van de implementatie van het advies nemen wij als regio graag onze verantwoordelijkheid in de uitvoering naar het realiseren van kansen. Met andere woorden, Noord-Holland Noord is er klaar voor’, onderstreept Jaap Bond, gedeputeerde provincie Noord-Holland en voorzitter Bestuurlijk afstemmingsoverleg Noord-Holland Noord.

Commissie Verdienvermogen en Vestigingsklimaat

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) heeft deze commissie in het leven geroepen om een advies te geven over Verdienvermogen en Vestigingsklimaat. De commissie staat onder leiding van Peter Noordanus (burgemeester Tilburg) en bestaat verder uit Friso de Zeeuw (hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft), Henry Meijdam (directeur Interprovinciaal Overleg), Co Verdaas (adviseur OverMorgen, tevens bestuurlijk verkenner implementatie Omgevingswet) en Ruud Bergh (adviseur Gebiedsontwikkeling).

De video die naar aanleiding van de dag is gemaakt, ziet u hier. Meer informatie over het manifest leest u hier

Wilt u als regio, provincie of gemeente ook aansluiten bij het rapport en het manifest 'Het nationale verdienvermogen en de cruciale rol van regio’s'? Stuur een bericht naar voorzitter SKBN Theo Föllings: theo.follings@oostnv.nl en maak uw interesse kenbaar.