Vanochtend berichten we op Stadzaken dat het aantal verleende bouwvergunningen weer licht begint te stijgen, maar het huizentekort niettemin nog enorm is. In het FD van afgelopen weekend roerden belangrijke spelers uit het veld zich. De strekking: steden doen niet genoeg hun best.

Maar kun je wel van steden verlangen dat ze bouwen voor het volk? Wat is de verantwoordelijkheid van het Rijk, die de woningbouw als verantwoordelijkheid delegeerde aan provincies en steden?

Die vraag stelden Kamerleden Van Veldhoven en Koolmees van D66 zich blijkbaar ook. Vanochten dienden zij onderstaande vragen in. Wat vindt u? Moet wonen weer op de Rijksagenda? Uw reactie neem ik op in een atikel later deze week. 

Mail naar j.jager@stadszaken.nl

Vragen van de leden Van Veldhoven en Koolmees (beiden D66) aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en van Infrastructuur en Milieu over het bericht ‘Grote steden voelen niks voor bouwen in groene zones’ (ingezonden 28 november 2016)
Soort: Kamervragen
Bron: Tweede Kamer
1
Bent u bekend met het artikel ‘Grote steden voelen niks voor bouwen in groene zones’? 1)

2
Bent u bekend met het in het artikel geanalyseerde rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ‘Investeren in de Nederlandse woningmarkt’?

3
Bent u van mening dat u een richtinggevende rol heeft in de ruimtelijke ordening van Nederland als geheel, zoals ook is gebleken in het geval van de bebouwing van onze duinen, uiteraard in de wetenschap dat de verantwoordelijkheden veelal bij decentrale overheden zijn belegd? Zo nee, waarom neemt u die verantwoordelijkheid niet op u?

4
Deelt u de mening dat het bestaan van groene gebieden in de randgemeenten rondom (grote) steden juist van ongelooflijk grote waarde is voor de inwoners van deze steden, omdat het ook hen in staat stelt van de natuur en van het landschap met al haar bijzondere kenmerken te genieten? Zo nee, ziet u dan graag een Nederland voor zich waarin alles is volgebouwd aangezien steden ongebreideld kunnen uitdijen, omdat het wellicht makkelijker en goedkoper is om op die manier de niet te onderschatte problemen van de groei van huishoudens op te vangen? Bent u zich ervan bewust dat het volbouwen van deze gebieden een onomkeerbare stap zou zijn?

5
Deelt u voorts de mening dat bouwen in de groene zones, mede vanwege de ruimtelijke waarde die deze zones vertegenwoordigen, alléén een optie zou moeten zijn als de potentie voor binnenstedelijke groei en transformatie volledig uitgeput is? Zo ja, hoe gaat u dit kenbaar maken aan betrokken bestuurders? Zo nee, wat is dan wel de lijn die het kabinet trekt op dit vlak? Welke visie heeft het kabinet op dit punt?

6
Deelt u voorts de mening dat binnenstedelijke groei ook belangrijke andere voordelen heeft, zoals bijvoorbeeld een hogere potentie om goed ontsloten te worden door openbaar vervoer? Zo nee, waarom niet?

7
Herkent u zich in de zorg van het EIB dat er een neiging zou bestaan om alle problemen met binnenstedelijke bouw op te lossen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke grond?

8
Deelt u de mening dat de ladder voor duurzame verstedelijking een goede handreiking biedt voor regionale en lokale overheden om te bepalen of bouwen buiten bestaand stedelijk gebied noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?

9
Bent u bereid om een instituut als het Planbureau voor de Leefomgeving de opdracht te geven eveneens onderzoek te doen naar de mogelijke oplossingen voor het nijpende tekort aan woonruimte? Zo nee, waarom niet? Bent u reeds in het bezit van andere onderzoeken dan dat van het EIB inzake dit onderwerp en kunt u die met de Kamer delen?

10
Kunt u aangeven of en zo ja hoe de bovenstaande thematiek een plek gaat krijgen in de nog op te stellen Nationale Omgevingsvisie? Kunt u voorts in grote lijnen reeds aangeven wat u hierover in deze Nationale Omgevingsvisie gaat opnemen? Zo nee, waarom niet?

11
Kunt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden vóór het Notaoverleg Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet voorzien op 19 december 2016?
1) ‘Grote steden voelen niks voor bouwen in groene zones’, FTM (22 november 2016) (https://www.ftm.nl/artikelen/randstad-steden-bouwen-alleen-nog-woningen-binnen-de-stad).