Veel overheden maken voor de lokale en regionale woningbouwprogrammering gebruik van prognosemodellen als Primos. De hiermee geprognosticeerde huishoudensontwikkeling op (middel)lange termijn is dan de basis voor nieuwbouw.

Zeker over Primos zijn veel vragen. Bijvoorbeeld: waarom fluctueert de prognose zo, jaar op jaar? Moet ik uitgaan van een bandbreedte of puntschatting? Zit asielmigratie voldoende in de prognose? Waar moet ik nu vanuit gaan: de provinciale prognose, Primos of Pearl? Is het prognosegetal reëel en doet het recht aan mijn specifieke woningmarkt? Wat betekent dit vervolgens voor mijn woningbouwprogrammering?

Het werken met prognoses vraagt om visie en duiding. Hieronder volgt een overzicht hoe Primos en andere prognosemodellen zijn samengesteld en wat belangrijke input ervan is. 

Inputvariabele voor prognose Trend Achterliggende oorzaak Effect op prognoseresultaat Kunt u dit beïnvloeden?
Demografie Vrij stabiel Geboorte, sterftecijfers en ‘overgangskansen’ van cohort naar cohort Groot Nee

Binnenlandse
migratie-
stromen

Volatiel Marktsituatie (ontspannen of gespannen), natuurlijke hiërarchie van uw regionale woningmarkt en nieuwbouwprogrammering Kan groot zijn, bijvoorbeeld door langjarige lage productie of juist de beleidskeuze voor concentratie of spreiding van een regionale bouwopgave In zekere mate

Buitenlandse migratie-
stromen

Volatiel Vooral politiek en beleid Beperkt, behalve in grensregio’s als Zeeuws-Vlaanderen, Limburg en Twente Beperkt
Asielmigratie Zeer volatiel Zeer politiek, internationale context Soms klein, soms (zeer) groot, ook afhankelijk van taakstelling statushouders Beperkt
Extra-muralisering Voorlopig stabiel Vooral politiek en beleid, nationale context Groot Beperkt
Woning-voorraad Nu nog volatiel, over 1 tot 2 jaar stabiel is de verwachting Administratieve inhaalslag, via BAG Soms klein, soms groot bijvoorbeeld door groot aantal recreatie-eenheden Beperkt
Aantal huishoudens nu Nu nog volatiel, over 1 tot 2 jaar stabiel is de verwachting Definitiewijziging institutionele huishoudens Soms klein, soms groot bijvoorbeeld bij AZC’s Beperkt
Nieuwbouw-programmering (en sloop) Volatiel Aantallen nieuwbouwwoningen in de planning Kan groot zijn, bij grote nieuwbouwopgave of ambitie Ja

 

Volgende week leest u op dit platform hoe u met Primos komt tot adequate woonprogrammering.
Laura Engelbertink, Bouke Timmen en Peter van Geffen
Stec Groep