Afgelopen week verscheen de Monitor gemeentelijke watertaken van Stichting RIONED. De monitor gaat over de inspanningen van de gemeenten om de riolering op peil te houden, hevige regen te verwerken en de waterkwaliteit te bevorderen. Verder wordt er gekeken naar de ontwikkelingen en uitdaging voor de komende jaren, zoals klimaatverandering. 

Meer hoosbuien

Klimaatverandering heeft een grote impact op het waterbeheer. De stijgende temperaturen zorgen voor een toename aan hoosbuien en daarmee aan regenschade. In 2015 gaven de gemeenten 225 miljoen euro uit aan maatregelen die geheel of gedeeltelijk gericht zijn op het tegengaan van regenschade. De riolering is echter niet voldoende om al het extra water van de hoosbuien op te vangen. Wanneer de maximale transportcapaciteit wordt bereikt, blijft het water op de straten liggen en dat zorgt voor overlast en natte voeten.

Zelf afvoeren

Het vergroten van de riolering is niet altijd een oplossing. Het kost immers veel tijd en vooral veel geld. Daarom stelt RIONED dat het water vaker moet worden opgevangen op straat, in het openbare groen en in de eigen tuinen. Gemeenten, inwoners en bedrijven werken samen aan het vinden van de beste oplossing. Het is afhankelijk van de lokale situatie of het doelmatig is om de afvoer en berging in het openbaar gebied te maken of het regenwater op particulier terrein in de grond te brengen. 

Rioolheffing

Hugo Gastkemper, directeur van RIONED: “Gemeenten moeten samen met bewoners en bedrijven oplossingen verzinnen voor al dat hemelwater. Ook zullen we moeten accepteren dat er af en toe water op straat staat. Doen we dat niet, dan moeten we veel meer geld uitgeven aan het vervangen van de riolering. Met als gevolg dat de rioolheffing flink zal stijgen.” 

Volgens RIONED is een stijging van de rioolheffing is sowieso onvermijdelijk, omdat de aanleg van een riool meestal wordt betaald uit de verkoop van de grond en de vernieuwing ervan ten laste van de rioolheffing komt. De kostenstijging kan echter worden geremd door verschillende soorten innovaties. Zo kunnen gemeenten door meer een verbeterde meetmethoden en het benutten van big data scherper beslissen of een investering nodig is.

Samenwerking

Niet alleen de gemeenten hebben een taak in het oplossen van het waterprobleem, aldus RIONED. Andere partijen hebben hier ook een cruciale rol in. Zo moeten gebouweigenaren moeten hun huizen, winkels en bedrijfspanden beschermen tegen water. Dit kan door middel van het plaatsen van drempels, het hebben van een tuin hebben die lager ligt dan het huis en het treffen van bouwkundige voorzieningen die, hoewel wettelijk verplicht, regelmatig ontbreken, stelt RIONED.

Bovendien moeten de waterschappen zorgen voor afvoer en berging in het buitengebied. Hierbij moet erop worden gelet dat het buitenwater niet zo hoog staat dat de riolering inloopt. Verder pleit RIONED voor meer en structurele samenwerking tussen verzekeraars en gemeenten, met als resultaat dat gezamenlijk inzicht leidt tot minder schade. Verzekeraars hebben immers veel gegevens over de opgetreden schade. Het uitwisselen hiervan kan leiden tot nieuwe inzichten.

Meer weten over de klimaatbestendige stad? Doe mee aan het ROm werkseminar of bezoek de Masterclass Klimaat van vakblad Groen en Vitale Groene Stad.

Bron: RIONED
Beeld: Bayke de Vries