Als er geen nieuwe locaties worden ontwikkeld, dreigt er schaarste op de Nederlandse woningmarkt, aldus het EIB. De tekorten nemen aanzienlijk verder toe bij hoge demografische groei. 

Planaanbod

In de meeste provincies blijft het planaanbod in het komende decennium achter op de voorziene vraag, stelt het EIB, dat er op wijst dat het planaanbod verschilt van het feitelijk aanbod. Door het wegvallen of uitstellen van de plannen neemt het aanbod in de toekomst nog verder af. Bovendien bestaat volgens het EIB 50% van de huidige plannen uit 'zachte plannen'. Deze zachte plannen moeten nog verder worden uitgewerkt en op bestuurlijk niveau worden goedgekeurd. Volgens het EIB valt op dat een aantal plannen in strijd zijn met beleidsmatige uitgangspunten van provincies of gemeenten. In de provincie Utrecht blijft het aanbod het verste achter op de vraag. 

Schaarste

Bij gebrek aan ontwikkeling van nieuwe woningbouwlocaties, dreigt er grote schaarste op de Nederlandse woningmarkt. Dit kan resulteren in een divers aantal maatschappelijke problemen. De woningprijzen stijgen, de keuzevrijheid van consumenten wordt beperkt en kopers komen onder druk te staan, wat leidt tot overhaaste beslissingen, aldus het EIB. Ontwikkelaars en bouwers worden daarnaast door schaarste ontmoedigd om zo creatief en klantericht mogelijk te bouwen. 

Groene ruimtes

De groene ruimtes rond de populaire steden blijven tot op heden niet voldoende benut, stelt het EIB. Het gaat hierbij niet om natuurgebieden of bijzondere landschappen, maar om de 'weilanden' buiten de stad, aldus het EIB. Deze weilanden bieden volgens de onderzoekers ruimte om groene woonomgevingen te ontwikkelen. Het huidige ruimtelijke beleid is echter gericht op zuinig ruimtegebruik, waardoor het vooralsnog nauwelijks mogelijk is om daar woninglocaties te ontwikkelen. 

Door gebruik te maken van de groene ruimtes rondom grote steden, wordt er meer woningaanbod gecreëerd en wordt de druk op de binnensteden aanzienlijk verminderd. De uitdaging is het ontwikkelen van mooie woningbouw die past bij de omgeving en dit te combineren met een hoogwaardige groene openbare ruimte, aldus het EIB. 

Investeringen

De studie biedt daarnaast een verkenning van de investeringsopgaven in de woningbouw. De verkenning heeft betrekking op de periode 2016-2030. Er is gebruik gemaakt van de verwachte trendmatige demografische en economische ontwikkelingen. Wat opvalt zijn de grote investeringen in de bestaande woningvoorraad. Voor de realisatie van de doelstellingen rond duurzaamheid zou met de huidige techniek een investering van 130 miljard euro nordig zijn in de komende 15 jaar. Daarbij komt een investering van ruim 150 miljard euro voor de algemene kwaliteitsverbetering en vervanging van de huidige voorraad.

Daarnaast bestaan er voor sommige regio's of specifieke groepen uitdagingen rond funderingsherstel en asbestverwijdering of aardbevingsschade. Zo zorgt aardbevingschade in de provincie Groningen voor een toename van de woningbouwinvesteringen met 20% in de komende 15 jaar.