De G32-steden willen bijdragen aan de economische ontwikkeling en groei van Nederland, een aantrekkelijk, leefbaar en kwalitatief hoogwaardig woon-, werk- en verblijfklimaat, en aan het voorkomen van een tweedeling in ons land. De steden van de G32 kenmerken zich door een grote diversiteit, een geografische spreiding over heel Nederland en fungeren als centrumgemeenten in hun regio’s.

Vanuit deze positie kunnen de steden in belangrijke mate bijdragen aan de toekomstige opgaven, vanuit een hands on mentaliteit en in samenwerking met burgers en bedrijven. Als netwerk van stedelijke netwerken beslaat de G32 een groot deel van ons land. De kracht van Nederland is het samenspel van de verschillende stedelijke regio’s.

Steden zijn in staat oplossingen te genereren waar een snel veranderende economische, klimatologische en maatschappelijke context om vragen. Om die reden juicht de G32 een verdere decentralisatie van uitvoerende taken en deregulering toe. Er is geen ruimte meer voor blauwdrukken en strikte normstellingen van bovenaf, maar voor eigen bevoegdheden en afwegingsruimte die steden in staat stelt hun voortrekkersrol maximaal te vervullen.

Er is geen ruimte meer voor blauwdrukken en strikte normstellingen van bovenaf

Decentralisatie ontslaat het rijk echter niet van haar rol en verantwoordelijkheden Er blijft behoefte aan een richtinggevend kader of een coördinerende rijksoverheid voor onderlinge samenhang. Het is daarom goed dat er een NOVI komt.

De NOVI doorkruist talloze belangen die spelen rondom energie, klimaatadaptatie, economie, wonen, groen, water, landschapswaarden, mobiliteit, et cetera. Het is een uitdaging om met de schaarse beschikbare ruimte in alle behoeftes te kunnen voorzien. En dat op een verantwoorde manier te doen. Het gaat om het afwegen van belangen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de plek waar de ruimteclaims neerslaan. De NOVI vormt daarvoor in de visie van de G32 het startpunt.

De G32-steden willen graag bijdragen, zowel bij de totstandkoming van de NOVI als bij het uitrollen ervan. Daarbij kijken ze over gemeentegrenzen en grenzen van sectoren heen. Anderzijds verwacht de G32 dat ook het rijk interdepartementaal goed samenwerkt.

Energietransitie vergt bijvoorbeeld een integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling. Huidige visies zijn té sectoraal opgesteld, bijvoorbeeld alleen rond windenergie. Sectoraal uitwerken kan, maar het begin- en eindpunt moeten integraal van karakter zijn.

Energietransitie vergt bijvoorbeeld een integrale visie op ruimtelijke ontwikkeling.

Steden zijn proeftuinen, in steden vinden innovaties plaats. Steden vragen om regelruimte en experimenteerruimte. Daarbij gaan steden uit van hun eigen organisatiekracht en van stakeholders die via constructies als de BIZ (Bedrijven Investeringszone) een waardevolle bijdragen leveren aan het succes van de stad. Met een overkoepeld kader als een NOVI en een bijbehorend instrumentarium kunnen steden nog effectiever bijdragen aan een duurzame toekomst van Nederland waarbij people, planet en profit in balans zijn.

Jop Fackeldey: 'Het is van belang dat het rijk in de NOVI helder de prioritaire rijksbelangen aangeeft. Hiermee worden de kaders geboden voor de provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies die opgesteld gaan worden.'

'Het is van belang dat het rijk in de NOVI helder de prioritaire rijksbelangen aangeeft'

Samenwerking en het schakelen tussen de schaalniveaus (rijk-provincies-steden) zijn belangrijk om in co-creatie te werken aan een duurzame ontwikkeling van Nederland. De transitieopgaven waar Nederland voor staat zijn te complex om alleen op te lossen. Samenwerking is nodig om kansen te verzilveren, innovaties te laten groeien, de concurrentiepositie van Nederland te verstevigen en tegelijkertijd te zorgen voor leefbare en aantrekkelijke plekken. De grote steden leveren hier graag een bijdrage aan.

Binnen honderd dagen na het aantreden van het nieuwe kabinet wil de G32 afspraken maken over een strategische samenwerkingsagenda tussen het rijk en de steden, een concrete samenwerkingsagenda met maatwerk per stedelijke regio.