In de bestuursovereenkomst worden de plannen over wonen, verkeer, natuur, recreatie, water en bodem afgestemd om te komen tot de bouw van ongeveer 5500 woningen en de aanleg van een natuurgebied van 60 hectare in de Gnephoek. In de overeenkomst staat ook dat er ruimte moet zijn voor economische ontwikkeling. 

'Juist door onze handtekening onder dat hele pakket afspraken te zetten, weten we zeker dat de Gnephoek een succes wordt’, zegt gedeputeerde Anne Koning.   

Ze was eerder nog fel tegen de komst van woningbouw in de polder, maar zei aan de wensen van de gemeente Alphen aan de Rijn tegemoet te willen komen. Afgesproken is dat ze benodigde wijzigingen voor de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (ZHOV) voorlegt aan de Provinciale Staten. Koning stelt daarvoor een Startnotitie op. 

Betaalbare woningen 

Eerder werd bekend dat de woningen in het gebied voor 60 procent betaalbaar moeten zijn, waaronder minimaal 30 procent sociale huur. Om deze plannen te realiseren, was nog 50 miljoen euro, exclusief btw, nodig. Het Rijk is daarvoor bijgesprongen. Voorwaarde is wel dat binnen vijf jaar gebouwd gaat worden. 

Jolanda Langeveld, dagelijks bestuurder van Holland Rijnland, is trots op de verdeling. 'De geplande woningen in de Gnephoek zijn hard nodig voor mensen die een eigen plek zoeken. En de wijk is belangrijk om de afspraken uit de Regionale Realisatieagenda, voor voldoende woningen, te halen.’ 

Klimaatverandering 

Cruciaal in de ontwikkeling van de Gnephoek is het principe water en bodem sturend. Het hoogheemraadschap Rijnland klaagde vorig jaar dat het niet voldoende betrokken werd bij de ontwikkeling, maar is nu een van de beoogde ondertekenaars. 

‘Klimaatverandering zorgt voor extreem weer, droogte, wateroverlast, zeespiegelstijging, verzilting en bodemdaling. Dat is precies de reden dat water en bodem sturend moeten zijn bij het bouwen in een laaggelegen polder als deze’, zegt  Hoogheemraad Marjon Verkleij.  

‘Vanuit onze kennis van water en bodem zijn we tot randvoorwaarden gekomen waardoor het wel mogelijk is om in de Gnephoek te bouwen. Het water krijgt de ruimte, de sloten krijgen natuurvriendelijke oevers, er is genoeg berging voor de heftige regenbuien en de dijk wordt verhoogd. Hier staat straks een wijk die klaar is voor de toekomst.’ 

Deelmobiliteit van privéauto’s 

In de overeenkomst staan verder afspraken over openbaar vervoer en deelmobiliteit, maar ook dat er ruimte blijft voor privéauto’s. Ook past de ontwikkeling in de Gnephoek in de plannen voor een doorfietsroute. 

Wethouder Gerard van As is verheugd over het resultaat en gaat nu met betrokken overheden en marktpartijen het Masterplan voorbereiden, met meer informatie over het type woningen, de plek voor natuur en de ontsluiting. Hij krijgt ook de taak om gronden op te kopen, als die nog niet in handen van een overheid zijn. 

‘Tegelijkertijd starten we het participatietraject met de omgeving en de ruimtelijke procedures’, aldus Van As. ‘We doen het dit keer echt anders’, schrijft hij in het participatie- en communicatieplan. De gemeente wil omwonenden en belanghebbenden zo snel mogelijk betrekken bij de ontwikkeling.  

De procedures nemen nog zeker enkele jaren in beslag, voordat de eerste schop de grond ingaat.