‘De binnenstedelijke Nieuwe Maas kan uitgroeien tot dé centrale en meest karkteristieke openbare ruimte van waterstad Rotterdam: een "central park"’, aldus de gemeente. ‘De Wateratlas laat zien hoe dit samengaat met de Nieuwe Maas als hoofdvaarweg voor de beroepsvaart.’

De ambitie van ‘hoofdvaarweg en centraal park’ heeft Rotterdam vertaald naar vier doelen: de binnenstedelijke Nieuwe Maas is voor iedereen, het gebruik van het water is veilig, het gebruik versterkt het DNA van de rivier, stad en haven, en het gebruik van het water is duurzaam.

In een brief aan de gemeenteraad, stelt het college dat de binnenstedelijke Nieuwe Maas ruimte biedt voor recreatie, toerisme, personenvervoer, groen en drijvend wonen. ‘Tegelijkertijd is de Nieuwe Maas één van de drukst bevaren rivieren van Europa en de levensader van de stad en regio.’ 

Het behouden van de havenfunctie van de binnenstedelijke Nieuwe Maas is niet alleen vanuit economische optiek wenselijk, ook vanuit de beleving van Rotterdam als havenstad blijft de haven zichtbaar in de stad, aldus het stadsbestuur. ‘Walstroom is daarbij een belangrijke randvoorwaarde.’

Ruimtelijke ordening op het water

Vanwege het intensieve gebruik van de Nieuwe Maas, en vanwege de veiligheid, is deze eerste Beleidsnota Wateratlas nodig. 'Hiermee geven we invulling aan de behoefte om ruimtelijke ordening op het water vorm te geven.' In de Wateratlas krijgen alle functies een plek: van riviercruises tot partyschepen, en van rivierparken tot drijvende woningen.

‘De Wateratlas is een belangrijk nieuw hoofdstuk voor het water in de stad, te beginnen bij de Nieuwe Maas. De Wateratlas laat zien welke kansen er liggen op het water en welke keuzes we maken als stad’, zegt wethouder Chantal Zeegers.

Het gaat niet alleen om het water. De atlas sluit aan op de koers om de Nieuwe Maas te ontwikkelen tot één groot netwerk van groene plekken en parken waar de Rotterdammer op adem kan komen.

Gastvrije havens en Buurthavens

De meest aantrekkelijke plekken aan het water, dicht bij iconen of metrohaltes, zijn aangewezen als een ‘Gastvrije haven’ met een aantrekkelijke openbare kade. Passagiersvaart zoals partyschepen en rondvaartboten, en personenvervoer over water kunnen hier altijd terecht om passagiers op te pikken of af te zetten.

De Wateratlas benoemt een aantal havenbekkens als ‘Buurthaven’. In havenbekkens is vanwege veiligheidsredenen meer mogelijk dan aan de kades langs de vaarweg. ‘Buurthavens zijn bij uitstek geschikt voor varende en drijvende publiek toegankelijke voorzieningen, watersport, groen, wonen, en bruggen voor langzaam verkeer’, aldus de gemeente. 

De Schiehaven en St. Jobshaven zijn volgens het stadsbestuur voorbeelden van buurthavens. Elke buurthaven krijgt het gebruik dat past bij de omliggende wijk en haar bewoners.

Het rondje over de Erasmusbrug en Willemsbrug kan uitgroeien tot het hart van het centrale waterpark. ‘Met aan de Boompjeskade een aantrekkelijke openbare ruimte.’

Voor de riviercruises wordt een toekomstbestendige plek met vergroening aan de Maasboulevard-Rhijnspoorkade onderzocht. Voor wonen op het water ziet de stad vooral ruimte in de Merwehavens, en op kleinere schaal in enkele andere havens. De mogelijkheden voor zwemmen in havenbekkens onderzoekt Rotterdam nog.

Beleidsnota en toetsingskader

De Wateratlas is een beleidsnota en ambitie om de komende vijftien jaar naartoe te werken, en een toetsingskader voor initiatieven en een leidraad voor ontwikkelingen in het hier en nu. 

De Agenda Wateratlas binnenstedelijke Nieuwe Maas beschrijft de eerste stappen op weg naar realisatie van de ambities.

De Wateratlas voor de binnenstedelijke Nieuwe Maas is op 2 juli in concept vastgesteld door het college van B en W en wordt na de zomer aan de gemeenteraad van Rotterdam ter vaststelling voorgelegd.