Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verdeelt 4 miljoen euro subsidie vanuit het Innovatiebudget Digitale Overheid om nieuwe ideeën te realiseren en de digitale dienstverlening van de overheid te verbeteren. 

De innovatieve projecten lossen verschillende problemen op, voornamelijk op het gebied van geografische informatie, de Wet Open Overheid (WOO) en taalvaardigheid. Meerdere projecten bevatten artificiële intelligentie (ai). 

Er kwamen bijna zestig projectvoorstellen binnen, die werden door een jury beoordeeld op uitvoerbaarheid, schaalbaarheid en de mate van innovatie. 

Deze projecten krijgen geld: 

 1. Pol.is 
  Pol.is is een website waar iedereen zijn mening kan geven en kan zien wat anderen denken. Met het geld wordt de site gebruikersvriendelijker gemaakt, zodat meer mensen kunnen meedoen en zodat de overheid beter weet wat iedereen wil. 
  Initiatiefnemers: Provincie Zuid-Holland, Provincie Groningen.
   
 2. Onderzoek ID Wallet 
  In een proeftuin onderzoekt het team de impact van het gebruik van een ID-wallet of ID-kluis op de inwoner, de ondernemer en de gemeenten inclusief ketenpartners in het sociale domein. 
  Initiatiefnemers: Gemeente Nijmegen, Divosa, KVK, Ver.ID, InnoValor Advies, Ink Social Design.
   
 3. Kadaster Open API Feature
  Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) biedt datasets. Met de subsidie willen de initiatiefnemers het makkelijker maken voor mensen zonder kennis van geografische standaarden om deze overheidsdata te gebruiken. 
  Initiatiefnemers: Kadaster, verschillende ministeries, RVO, CBS, RWS, RiVM, Rioned, Provincies, HWH, IHW, KvK, LVNL, RCE, Prorail, TNO en stichtingen. 
   
 4. AI Validatie 
  Dit project bouwt voort op de samenwerking tussen DUO, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Stichting Algorithm Audit om gezamenlijk te leren hoe we algoritmes verantwoord kunnen gebruiken. Twee open-source tools worden verder ontwikkeld om vooroordelen in algoritmes op te sporen. 
  Initiatiefnemers: Ministerie van BZK, DUO, Algorithm Audit. 
   
 5. Keuzehulp Taalmodel Linnaeus 
  Keuzehulp voor overheden voor het selecteren van grote taalmodellen. 
  Initiatiefnemers: UWV, SVB. 
   
 6. Ondernemers centraal 
  Dit initiatief maakt het mogelijk dat de (lokale) overheid alle plaatselijke ondernemers persoonlijk, dicht bij en op maat kan ontzorgen. 
  Initiatiefnemers: Meerdere gemeenten en partners.
   
 7. Wallet studenten Caribisch gebied
  Dit project richt zich op het vereenvoudigen van de overstap naar het Nederlandse onderwijssysteem via een geavanceerde digitale infrastructuur.  
  Initiatiefnemers: gemeente Rotterdam, DUO, RvIG, ICTU, Bonaire, Saba, Ministerie van BZK, Ministerie van OCW, Zorgverzekeraars.
   
 8. Leesplank taalmodellen
  Leesplank gaat teksten maken en verzamelen om ai te trainen. Het projectteam wil laten zien wat er nodig is om taalmodellen voor de overheid te maken.
  Initiatiefnemers: UWV, SVB.
   
 9. Anonimiseren met LLM
  Dit innovatieproject wil anonimiseren van overheidsdocumenten, nodig voor de WOO, automatiseren met bestaande open source software en zelflerende algoritmes. 
  Initiatiefnemers: meerdere gemeenten.
   
 10. Pro-actief armoede bestrijden
  Door de informatie van de overheid op een verantwoorde manier te gebruiken kunnen mensen die recht hebben op een regeling actief benaderd worden. 
  Initiatiefnemers: gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort, belastingdienst, UWV, Programma Common Ground VNG, BZK, programma proactieve dienstverlening.
   
 11. WetWijzer Bedrijven
  De WetWijzer Bedrijven is een experiment dat bestaat uit het ontwerpen, ontwikkelen, testen en evalueren van een prototype om ondernemers snel inzicht te geven in de wet- en regelgeving die voor hun specifieke situatie geldt.
  Initiatiefnemers: Logius, KOOP, Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties, Ministerie van EZK, KvK, RVO.
   
 12. Standaard voor transparantie besluitvorming
  Er wordt gewerkt aan een standaard om de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen en te verantwoorden. Dit project heeft als doel deze standaard uit te breiden zodat hij ook kan worden toegepast in de fysieke leefomgeving.
  Initiatiefnemers: Ministerie van BZK, stichting geonovum.
   
 13. MultAI in crisisorganisaties
  Dit project onderzoekt, adviseert en demonstreert de interactie tussen verschillende soorten AI en hun toegevoegde waarde. Het eindproduct van dit project is een onderzoeksrapport en een demonstratiemodel.
  Initiatiefnemers: meerdere veiligheidsregio’s, Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), Vrije Universiteit Amsterdam (VU).
   
 14. OpenCatalogi
  Uitbouwen van OpenCatalogi, een plek dat overzicht biedt van zowel bestaande digitale oplossingen als nieuwe initiatieven bij de overheid.
  Initiatiefnemers: verschillende gemeenten, ICTU, Dimpact, Common Ground (VNG).
   
 15. AI virtuele assistent GEM
  Verder ontwikkelen chatbot GEM voor gemeenten.
  Initiatiefnemers: verschillende grote en kleine gemeenten.
   
 16. ZGW-API gebruiken bij data migraties
  Dit project onderzoekt of de ZGW-API kan helpen om gemakkelijk van zaaksysteem te wisselen. Op die manier zijn dure data migraties van applicatie A naar applicatie B niet meer nodig. 
  Initiatiefnemers: gemeente Gouda, Súdwest-Fryslân.
   
 17. Gezonde Gebiedsontwikkeling in een Digital Twin
  Doel van dit project is om te zorgen dat de Gezonde Gebieds Ontwikkeling (GGO) beter gebruikt kan worden voor gezonde ontwikkelingen van gebieden in steden en dorpen.
  Initiatiefnemers: gemeente Amersfoort, Provincie Utrecht, Urban Sync, Tygron
   
 18. WetGPT
  Er wordt steeds beter begrepen hoe ai samen met andere technieken kan worden gebruikt om goede antwoorden te geven. Dit project wil onderzoeken hoe ai kan helpen bij het correct interpreteren van wetten. 
  Initiatiefnemers: Bureau Regeringscommissaris Informatiehuishouding, VNG,  Open Overheid, Ministerie van BZK, directies DO en DS|Doc-Direkt, KOOP, ICTU, Y.digital, Hooghiemstra en partners.
   
 19. WOO publicatievoorziening
  Een open source webplatform om overheidsinformatie beter toegankelijk te maken.
  Initiatiefnemers: gemeente Tilburg, gemeente Den Haag, Acato digital Agency
   
 20. Federatieve zoekvraag voor het Woo-platform
  Binnen dit project wil men het WOO-platform uitbreiden met de OpenWoo.app, zodat het verbanden kan leggen tussen de verschillende overheden.
  Initiatiefnemers: gemeente Gouda, gemeente Noordwijk