De Belgen maken gebruik van circulaire waternetten om overtollig hemelwater op te vangen en te hergebruiken voor doeleinden waarvoor drinkwaterkwaliteit niet vereist is. Daar liggen lessen voor Den Haag, aldus de onderzoekers.

Aan de andere kant kan Antwerpen weer leren uit de Haagse proactieve en systematische werkwijze bij het selecteren van klimaatadaptieve maatregelen: in Den Haag krijgen plekken waar winst te behalen valt prioriteit. 

Bovendien monitort Den Haag de klimaatgerelateerde zaken. Uit het onderzoek blijkt tevens dat er onbenutte kansen voor beide steden bestaan voor wat betreft bestuur en uitvoering op het vlak van klimaatadaptatie.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Areaal Advies naar het klimaatadaptatiebeleid voor de openbare ruimte in beide steden. Hierbij werd samengewerkt met beide steden, de Universiteit Utrecht en Stichting Steenbreek.

Duinen en Schelde

De steden zijn volgens de onderzoekers goed vergelijkbaar: Den Haag is ‘de stad achter de duinen’, Antwerpen ‘de stad aan de Schelde’. 

Den Haag werkt met een vastgestelde wegwijzer voor klimaatadaptieve projecten die worden uitgewerkt in losse sectorale projecten. Daarnaast werkt Den Haag met een top-downbenadering. 

Antwerpen heeft een integraal beleidsplan waar klimaatrobuustheid onderdeel is van een bredere strategie. Bovendien hanteert de stad een bottom-upbenadering.

De onderzoekers doen ook een aantal aanbevelingen voor beide steden:

 • Verbind, verbeter en vernieuw
  Bevorder samenwerking binnen de gemeente via een taskforce. Laat inwoners en bedrijven op wijkniveau participeren.
   
 • Durf te innoveren, creëer de toekomst
  Durf te innoveren met nieuwe technieken en materialen en creëer draagvlak voor veranderingen. Onderzoek hoe vermeden financiële klimaatschade inzichtelijk gemaakt kan worden en gebruik die financiële ruimte om te investeren of beheerskosten te dekken.
   
 • Groen niet zomaar doen
  Wees creatief en innovatief bij het zoeken naar onbenutte ruimte voor vergroening, maar hou bij de aanplant wel rekening met toekomstige knelpunten met betrekking tot boven- en ondergrondse groei.

Den Haag en Antwerpen werken al langer aan maatregelen tegen effecten van klimaatverandering. In Den Haag is dat vastgelegd in een klimaatakkoord. Antwerpen heeft een Klimaatplan 2030.

Op verzoek van bureau Areaal Advies is het rapport van internet verwijderd. Het rapport mocht blijkbaar niet openbaar worden gemaakt.