Arnhem beschikt al over een uitgebreid meetnetwerk met 34 NO2-meetpunten en één continu monitoringsstation voor zowel NOx als PM10. Daarnaast zijn er meetpunten van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) en de provincie aanwezig in de stad.  

Vanaf 2024 zal het meetnetwerk worden uitgebreid met 14 professionele PM2.5-meetpunten, verspreid over verschillende wijken. 

In het verleden heeft Arnhem haar inwoners via workshops geholpen om zelf meetpunten voor fijnstof op te zetten. ‘Hoewel de zelf gemeten waardes niet gevalideerd konden worden en variaties vertoonden, is de betrokkenheid van bewoners van groot belang.’ 

Daarom zal de gemeente intensiever samenwerken met bewoners via wijkoverleg en wijkgezondheidsprofielen. Door het delen van gevalideerde meetgegevens en intensievere begeleiding wordt de bruikbaarheid van de gegevens verbeterd. 

Dankzij deze metingen en berekeningen van het Centraal Instrument Monitoring Luchtkwaliteit (CIMLK) heeft Arnhem een goed beeld van de luchtkwaliteitstrends van de afgelopen tien jaar. 

In de toekomst zal Arnhem zich richten op meer incidentele participatievormen, zoals schoolcampagnes en gesprekken over de milieuzone. Een structurele aanpak voor participatie wordt nog onderzocht. 

Luchtbeleid verder aanscherpen 

In een volgende stap zal door analyse van de meetgegevens worden bekeken waar en hoe het luchtbeleid nog verder moet worden aangescherpt. Dit is nodig omdat medio 2024 de nieuwe, aangescherpte EU-richtlijnen worden verwacht.  

Een van de maatregelen is het tegengaan van houtstook. Arnhem is ook actief betrokken bij de landelijke SLA-themagroep houtstook, waar nieuwe maatregelen worden ontwikkeld om de gezondheidsimpact van houtrook te meten.  

Verbieden is niet mogelijk omdat daar landelijke regels voor ontbreken. Daarom komt er een subsidie op het onklaar maken van bestaande rookgaskanalen. Ook wordt gekeken of bij nieuwbouw een verbod op haarden en rookgaskanalen mogelijk is. 

Daarnaast wil de gemeente het centrum van Arnhem verder ontlasten. Daarom komen er subsidieregelingen voor onder meer het slopen van oude scooters en brommers en het stimuleren van elektrische deelauto’s. 

De Uitvoeringsagenda Schone Lucht is een uitvloeisel van het eerdere Plan Gezonde Leefomgeving en het Schone Lucht Akkoord.