Volgens De Jonge zijn in het afgelopen jaar in alle 35 woondealregio's speciale actietafels voor ouderenhuisvesting opgezet, of soortgelijke structuren. Rond deze ‘tafels’ wordt samengewerkt tussen woon- en zorgorganisaties.

In veel gevallen is ook al aanvullend onderzoek gedaan naar de regionale woonzorg-opgave voor ouderen. Denk aan de prijssegmenten, een gebiedsgerichte uitwerking of informatie over de bestaande voorraad. Ook is er geïnvesteerd in extra draagvlak voor de opgave.

Daarmee zijn de meeste regio's nu beland bij het vaststellen van de regionale bouwopgave voor ouderen. De demissionair minister wijst erop dat elke regio rond eind 2025 hun volledige plancapaciteit op orde moet hebben.

De Jonge spreekt zijn lof uit voor de provincie Overijssel. Deze heeft als eerste provincie (in haar beide deals) al afspraken over ouderenhuisvesting én een regionale woonzorgvisie over ouderen vastgesteld. Dit heeft geleid tot een monitor, woonzorgvisie en afspraken over de bouwopgave.

‘De verwachting is dat overige regio’s, in of na de zomer, bouwafspraken over ouderenhuisvesting zullen vaststellen', aldus De Jonge in de brief.

Ook is volgens de demissionair minister de doelstelling om tot en met 2030 170.000 extra nultredenwoningen te realiseren gelukt. Dat komt door een groot deel nieuwgebouwde meergezinswoningen die aan deze definitie voldoen. Daarbij is rekening gehouden met eventuele planuitval.

Afsprakenkader 

Om de regio's verder te begeleiden in het voorzien van voldoende woon/zorg-gelegenheid, hebben de ministeries van BZK en VWS een afsprakenkader aangereikt met minimale afspraken voor alle regio's.

Deze zijn: het vaststellen van het aantal ouderen, de nodige ouderenhuisvesting, een toetsing op het leveren van zorg, het inbedden van de nieuwe actietafel per woondealregio, afspraken over monitoring en procesafspraken over de verdere uitwerking.

Convenant, campagne, onderzoek 

Verder belichten de ministers nog enkele losse prestaties die bijdragen aan het programma. Bijvoorbeeld het convenant Ouderen en toekomstbestendig wonen, een campagne om ouderen bewust na te laten denken over hun latere woonbehoeften of een nog te publiceren onderzoek naar het besluit van ouderen om te verhuizen.

Ook volgt deze zomer een onderzoek van Platform31 over zorggeschikt wonen. Dit moet meer informatie geven over de definitie, criteria en bouwvereisten van zorggeschikte woningen. Het is speciaal bedoeld voor gemeenten en ontwikkelende partijen, zoals corporaties of marktpartijen.

Wonen en zorg voor ouderen 

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe. Naar schatting zijn er in 2040 1,6 miljoen 80-plussers: een verdubbeling. De landelijke opgave is dan ook om t/m 2030 290.000 woningen te bouwen of te realiseren die geschikt zijn voor ouderen, bestaande uit 170.000 nultredenwoningen, 80.000 geclusterde woningen en 40.000 zorggeschikte geclusterde woningen.

Sinds november 2022 werken de ministeries van BZK en VWS aan het programma 'Wonen en zorg voor ouderen'. Het doel is om voldoende geschikte woningen voor ouderen te organiseren waar zij zorg kunnen ontvangen wanneer dat nodig is, en in een leefomgeving die uitnodigt tot ontmoeten en te bewegen.

Het programma is onderdeel van zowel de Nationale Woon- en Bouwagenda als van het programma WOZO (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen).