Kwetsbare mensen hebben soms, naast een woning, ook extra zorg en begeleiding nodig, schrijft De Jonge in de rapportage die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het gaat bijvoorbeeld om eigen inwoners die dakloos zijn, uitstromen uit een zorginstelling, maar ook om studenten die op kamers willen gaan.

Van gemeenten wordt verwacht dat ze hun eerlijke aandeel nemen in de huisvestingsopgave van eigen kwetsbare inwoners en mensen met een specifieke woonvraag.

‘In 2026 moet geregeld zijn dat de meest kwetsbare eigen inwoners met voorrang een geschikte woning toegewezen krijgen en dat alle gemeenten hun fair share in de huisvestingsopgave voor aandachtsgroepen pakken’, aldus De Jonge in zijn brief.

Om dat mogelijk te maken, worden de woon- en zorgbehoeften van deze groepen in een woonzorgvisie opgenomen, worden er bouwafspraken in de woondeals gemaakt en maken alle gemeenten een huisvestingsverordening met een urgentieregeling.

Vooruitlopend op de Wet versterking regie volkshuisvesting wordt er volgens De Jonge al hard gewerkt aan het maken van fair share-afspraken, de realisatie van woonzorgvisies en urgentieregelingen.

Eerste koploperregio maakte afspraken

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de eerste koploperregio die regionale afspraken heeft gemaakt om te voorzien in de woon- en zorgbehoeften van inwoners uit de regio die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Naast Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zijn dit de andere koploperregio's:
- Metropoolregio Amsterdam
- Regio Enschede
- Regio Groningen
- Regio Haaglanden
- Stadsregio Parkstad Limburg

De verwachting is dat de andere vijf koploperregio’s rond het einde van het jaar ook een woonzorgvisie hebben. Daarin zijn de woonbehoeften van kwetsbare groepen en hoe hierin beoogd is te voorzien, in kaart gebracht.

De ervaringen van de koploperregio’s hebben al tot ondersteuning voor andere regio’s geleid, bijvoorbeeld door handreikingen. Ook leverden de regio’s inzichten op voor landelijk beleid en het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting.

Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen

Om gemeenten en lokale partijen te ondersteunen bij het maken van regionale afspraken en de voortgang hiervan te monitoren, is de Monitor Huisvesting Aandachtsgroepen ontwikkeld.

Op dit moment biedt de monitor informatie over studenten, ouderen, statushouders, mensen die uitstromen uit detentie en over de taakstelling vergunninghouders gemeenten.

De komende jaren worden meer aandachtsgroepen aan de monitor toegevoegd. De informatie is op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in de monitor beschikbaar.

Het programma ‘Een thuis voor iedereen’ is een gezamenlijk programma van vijf ministeries (BZK, VWS, JenV, SZW en OCW) en VNG, Aedes en het Interprovinciaal Overleg (IPO).