Dat zijn enkele conclusies van het symposium “Stad in balans”, zoals dat door de Vereniging Vrienden van Den Haag op zaterdag 1 juni werd georganiseerd. Sprekers waren wethouder Martijn Balster, Prof. Peter Boelhouwer (TU Delft), Gijsbert van Herk (Staedion), Ester Fleers (Heijmans Vastgoed) en Joris Wijsmuller (gespreksleider).

Dat de druk op de Haagse woningmarkt groot is – er zijn nu zo’n 44.000 actieve woningzoekenden - ligt niet alleen aan de haperende bouwproductie, maar ook aan het soort nieuwbouw. DAt houdt te weinig rekening met de vraag van specifieke doelgroepen, zoals ouderen, studenten en arbeidsmigranten. 

De vraag naar betaalbare eengezinswoningen in de huur- en koopsector is onverminderd groot, terwijl vooral koopappartementen worden gebouwd. Dat bevordert de zo noodzakelijk doorstroming op de woningmarkt niet, aldus Peter Boelhouwer, hoogleraar woningbouw aan de TU Delft, en één van de sprekers. Hij riep op om een andere programmakeuze te maken waardoor vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd.

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol op het gebied van de volkshuisvesting, zo maakte Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van Staedion duidelijk. Niet alleen het beheer van het eigen vastgoed, maar ook nieuwbouw, verduurzaming en gebiedsontwikkeling, zoals in Den Haag Zuidwest behoren bij een effectieve benadering van de woningmarkt. 

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van Staedion blijft daarbij niet beperkt “tot de voordeur”; de leefbaarheid, ook op langere termijn, wordt immers niet alleen bepaald door de fysieke omgeving.

Wonen en bedrijvigheid gecombineerd

Ook Esther Fleers, directeur vastgoed van Heijmans, gaf aan veel waarde te hechten aan betrokkenheid en participatie van bewoners bij de planvorming, zoals bij het woningbouwproject Dreven Gaarden Zichten in Den Haag Zuidwest of Orion in De Binckhorst. Daar worden wonen en bedrijvigheid gecombineerd. Gebiedsontwikkeling in de stad is altijd complex vanwege vaak tegenstrijdige belangen; toch blijkt het mogelijk een eigen identiteit aan dergelijke projecten te geven, aldus Fleers.

Wethouder volkshuisvesting van de gemeente Den Haag, Martijn Balster, kondigde een nieuwe Woonvisie aan. Daarin vraagt hij expliciet aandacht voor het oplossen van de huidige onbalans tussen vraag en aanbod en het realiseren van goede, betaalbare woningen. 

De leefbaarheid van wijken als Laak, Zuidwest en Schilderswijk zal omhoog moeten, vindt Balster, terwijl nieuwbouw, transformatie en het optimaal benutten van de bestaande woningvoorraad noodzakelijk zijn om de huidige woningnood op te lossen. 

Hij was hoopvol over de samenwerking van en inzet door kapitaalkrachtige investeerders met een maatschappelijk hart, de werking van de huurprijsregeling en het eerlijker verdelen van de schaarste. Vooral richting kwetsbare groepen in de samenleving, waarvoor hij een aparte woonzorgvisie op zal stellen.