Onderzoek van de GGD Haaglanden laat zien dat de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in de regio Haaglanden in 2019 te vergelijken was met het meeroken van vijf sigaretten per dag.  

Om de ambitie schone en gezonde stad te bereiken zijn er de komende jaren aanvullende maatregelen nodig, zegt wethouder Robert Barker (Milieu) in een brief aan de gemeentelijke commissie Leefomgeving. 'Zonder die maatregelen hoeft Den Haag niet te rekenen op schone lucht.’ 

Onderzoek GGD Haaglanden
Volgens het onderzoek van de GGD overlijden inwoners uit de regio Haaglanden gemiddeld 375 dagen (ruim een jaar eerder) dan Nederlanders die schonere lucht inademen. Een op de vijf hartinfarcten in de regio Haaglanden is toe te schrijven aan luchtvervuiling. Ook is luchtvervuiling in die regio de oorzaak van astma bij bijna een op vier kinderen met die aandoening. 

Veel maatregelen gaan over het uitbreiden van de huidige zero-emissiezone, met extra voertuigen en meer locaties. De wethouder overweegt onder andere om van de Vaillantlaan, dat functioneert als centrumring en kruist met de Schilderswijk, een zero-emissiezone te maken. Alleen elektrische vrachtwagens zijn daar dan welkom. 

In het huidige coalitieakkoord staat al dat de gemeente woningen aan de Vaillantlaan wil uitrusten met nieuwe luchtfilters. Hiervoor is 400.000 euro gereserveerd. 

Ook wil de wethouder onderzoeken of oude brom- en snorfietsen en touringcars geweerd kunnen worden in de bestaande zone. Voor vrachtwagens moet er een ‘aanzienlijk grotere milieuzone’ komen, zoals dat nu voor de Maasvlakte geldt. 

Verder stelt Barker extra onderzoek voor naar de haalbaarheid van een verbod op de inzet van dieselaggregaten in de bebouwde kom voor bouw, evenementen en openbare markten. 

Ook moet er anders worden gemeten om de luchtkwaliteit aan te pakken. Dit kan met burgerwetenschap en nauwere samenwerking met de GGD.  

Wijziging omgevingsplan

Barker: ‘Om de ambities op luchtkwaliteit te halen komt de focus meer te liggen op wat we kunnen doen om de lucht zo snel mogelijk zo schoon mogelijk te krijgen en minder op waarden en concentraties. Daarbij sluit ik aan bij de aanbevelingen uit het rapport van de GGD’ 

Samen met de GGD gaat de wethouder werken aan beleid voor gevoelige bestemmingen waar kwetsbare doelgroepen lang verblijven, zoals scholen, kinderdagverblijven en verzorgings- en verpleegtehuizen.  

Dat vraagt volgens Barker om een wijziging van het omgevingsplan, waarbij ook onderzoek nodig is naar de haalbaarheid en impact.  

De extra maatregelen worden eerst nog besproken in de gemeenteraad. Het definitieve actieplan luchtkwaliteit wordt rond de zomer verwacht. Het college wil de doelstellingen uit dat plan zo snel mogelijk halen, uiterlijk in 2050.