De nieuwe coalitie kijkt daarbij naar straatje erbij, optoppen en herbestemmen. Water en bodem sturend blijft het devies, maar wordt uitgebreid met landschap en stedenbouwkundige kwaliteit. Woningbouw gaat boven windmolens. 

Er wordt nadrukkelijk gezocht naar nieuwe manieren om de woningbouw te vergroten, ook voor aandachtsgroepen, jongeren, ouderen, kleinere huishoudens, dak- en thuislozen.  

Gemeenten krijgen te maken met dwingende woningbouwdoelen. De coalitie wil zo snel mogelijk een woontop organiseren, waarbij Rijksoverheid, pensioenfondsen, woningcorporaties, sociale partners, gemeenten en provincies afdwingbare afspraken maken om woningbouw structureel te verhogen. 

Het wordt dan de tweede woontop. Eerder dit jaar was er al een woontop die mede werd georganiseerd door Aedes. De brancheorganisatie voor woningbouwcorporaties is blij met de opstelling van het de coalitiepartijen.

De coalitie wil dat woningbouwcorporaties ook mogen bouwen voor middenhuur, er komen nieuwe grootschalige woningbouwlocaties, gebaseerd op NOVEX, op ongebouwde grond met een woonfunctie komt een belasting. 

Opbrengsten van een gemaximeerde planbatenheffing moeten ten goede komen aan bereikbaarheid van de wijk en het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen. 

Versnellen procedures

Net als De Jonge wil de coalitie procedures versnellen, door het beperken beroepsmogelijkheden in lijn met het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting. Woningzoekenden krijgen een grotere stem. 

Van nieuwbouw moet minimaal 30 procent gemiddeld – dus met gebiedsgerichte differentiatie – sociale huur zijn; het wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting wordt aangepast om gemeenten hier meer lokale ruimte te geven.

Een coördinerende minister die regie voert op de ruimtelijke ordening gaat toezicht op de woningbouw houden.

In het coalitieakkoord staat ook dat aan de Spreidingswet voor asielzoekers en het voorrang geven aan statushouders een einde komt. 

Steden die zero-emissiezones willen invoeren, moeten rekening houden met uitstel, al blijft het aan de gemeenten zelf om een besluit daarover te nemen. Voor ondernemers die met elektrische vrachtwagens de zero-emissiezones willen binnenrijden, blijven subsidies bestaan, al worden die afgestemd op subsidies voor wagens op fossiele brandstoffen.

Het oplossen van netcongestie krijgt voorrang, waarbij de regie bij het kabinet ligt, onder andere als het gaat om (her-)prioritering van wie wanneer op het net wordt aangesloten.

Er komen geen verplichte labelsprongen voor koopwoningen en de verplichting om vanaf 2026, bij het vervangen van de verwarmingsketel, een warmtepomp te moeten installeren, wordt geschrapt.