2015 is het jaar van de drone. Terwijl de zakelijke inzet van drones beetje bij beetje handen en voeten krijgt, neemt het recreatieve gebruik in zeer hoog tempo toe. Alleen Nederland heeft al tienduizenden drone-eigenaren en daar zal binnenkort nog een nulletje bij komen.

De kansen van drones in beheerprocessen

Iddo Keuning, consultant op het gebied van openbare ruimte en infrastructuur bij Royal HaskoningDHV, ziet kansen voor het gebruik van drones bij het beheer van de openbare ruimte. Aan de hand van de zes primaire beheerprocessen van ISO 55001 schetst hij de mogelijkheden.

 1. Stakeholders- en omgevingsanalyse
  ​Dronebeelden van de actuele situatie kunnen ondersteunend zijn aan het bespreken van voorstellen of ideeën met bijvoorbeeld buurtbewoners of bedrijven over de inrichting/aanpassing van de openbare ruimte.
 2. Beleidsvorming en strategieontwikkeling
  Drones zijn bij dit onderdeel niet zo relevant. Hooguit om specifieke locaties te bekijken waar langetermijnproblemen moeten worden opgelost.
 3. Programmering en planning
  Hier zit zeker toegevoegde waarde voor de inzet van drones. Denk aan: het inventariseren van locatie en ernst na calamiteit (omgewaaide bomen/olie op wegdek), prioriteren van planning, opdrachtverstrekking aan aannemers, verkennen van ernst en omvang wateroverlast bij hevige regenbuien, verkennen aanwezigheid van sneeuw en ijs op strooiroutes, ondersteunen van maatregeltoets voor wegen (toetsing van door software gegenereerde planning) en het controleren van meldingen van burgers en bedrijven.
 4. Voorbereiding en uitvoering
  Ook in deze fase zijn kansen voor drones, zoals: controleren juistheid van vaste gegevens – ligging, afmetingen, het type wegen, groen of speelvoorzieningen, etc., markeren van reparatieplekken (bijv. op weg) met spuitbus, bij planvorming en scenario’s in real time (on)mogelijkheden verkennen tijdens het projectoverleg, verkennen en controleren van omleidingsroutes.
 5. Monitoring en evaluatie
  Drones kunnen helpen bij visuele inspecties en kwaliteitsschouw van wegen, groenvoorzieningen (bomen), kunstwerken (onderkant brugdekken), bergbezinkbassins, speelvoorzieningen, meubilair, ov, gebouwen, etc. en (geautomatiseerde) detectie van slecht afwaterende daken (instortingsgevaar).
 6. Bijstelling en besluitvorming
  Kennis en informatie die in de vorige stappen o.a. met drones zijn vergaard kunnen hier ondersteuning bieden.