Allereerst het voorstel voor verplichte verblijfsvoorzieningen in nieuwbouw. Soorten als de huismus, vleermuis en gierzwaluw lopen in aantallen achteruit.  

Omdat zij sterk afhankelijk zijn van gebouwen, moet het verplichten tot het inbouwen van een onderkomen hen ondersteunen in het opbouwen van populaties. 

Het is een van vier voorstellen die De Jonge naar de Tweede Kamer heeft gestuurd die gaan over het aanpassen van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving, onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. 

In 2022 kondigde De Jonge in het Beleidsprogramma versnelling verduurzaming gebouwde omgeving al aan dat in het aanstaande Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) een landelijke minimumeis wordt opgenomen voor ‘natuurinclusieve bouwwerken’. 

Met deze maatregel moet natuurinclusief bouwen de norm worden voor nieuwbouw in heel Nederland. Aan welke eisen de verblijfsvoorzieningen moeten voldoen, worden volgens het ministerie nog verder uitgewerkt. 

Er zullen onder meer regels worden gesteld over de afmetingen van de voorzieningen, de positionering, regenwering en de afstand tot beweegbare constructie-onderdelen en ramen. 

‘Daarnaast wordt in samenwerking met diverse partijen een praktisch informatieblad ontwikkeld met voorbeelden met suggesties om invulling te geven aan deze regels, zodat standaardisatie mogelijk is en het risico op overlast door plaagdieren minimaal’, aldus De Jonge. 

Op basis van het ‘Sira-rapport’ verwacht de minister dat de verwachte structurele nalevingskosten voor het plaatsen van verblijfsvoorzieningen voor bouwwerk afhankelijke beschermde diersoorten jaarlijks minimaal 67,7 miljoen en maximaal 68,1 miljoen euro bedragen. 

Door Sira wordt er daarbij van uitgegaan dat de kosten voor het aanbrengen van verblijfsvoorzieningen gemiddeld 900 euro per woning en 1800 euro per utiliteitsgebouw zijn. 

Drempeleis naar 20 mm 

Een tweede ruimtelijke aanpassing gaat over het verbeteren van de fysiek-bouwkundige toegankelijkheid van woningen en gebouwen. In het voorstel wordt de drempeleis voor gebouwen met een woonfunctie verlaagd naar 20 millimeter voor de hoofdtoegang en toegang tot buitenruimtes en bergingen.  

Rolstoelgebruikers worden hierdoor in staat gesteld beter gebruik te maken van dezelfde toegangen als andere bewoners en bezoekers. 

In hetzelfde Sira-rapport wordt geconcludeerd dat de verwachte structurele nalevingskosten voor het realiseren van de 20 mm drempels bij buitenruimten jaarlijks maximaal 51,9 miljoen euro bedragen.  

Door Sira wordt daarbij uitgegaan van van een maximum van 1.350 euro meerkosten per buitenruimte. 

Naast de maatregels voor het inbouwen van nestkastjes en het verlagen van de drempeleis noemt de minister nog twee veranderingen in het Bbl: verplichte CO2-meters in bestaande en nieuwe schoolgebouwen en nieuw onderzoek naar blusleidingen voor de brandweer.