De provincies stellen dat het voor Nederland het beste is als de krimpregio's tot hun volle economische potentie komen. Het Rijk moet daarom investeren in economie en arbeidsmarkt, (digitale) bereikbaarheid, de particuliere woningvoorraad en de aanpak van leegstaand maatschappelijk vastgoed. In het position paper presenteren de provincies deze nieuwe koers om de structuur van de krimpregio's te versterken.

Meer actie nodig

De afgelopen jaren zijn er al veel vernieuwende oplossingen geweest op het gebied van zorg, onderwijs en economische vernieuwing. Het Rijk, provincies, gemeenten en regio's hebben zich ingezet om de bevolkingsdaling in de krimpregio's op te vangen. Op dezelfde voet doorgaan of een stap terug, zoals gepresenteerd in het nieuwe Actieplan Bevolkingsdaling, zal uiteindelijk alleen maar zorgen voor meer achterstand. De provincies hopen met dit position paper te inspireren tot een andere strategie. Hun uiteindelijke doel is de krimpregio's te transformeren naar economisch en maatschappelijk florerende regio's. 

Investeringspakket

Het Rijk moet hieraan meewerken door middel van een structureel investeringspakket van 350-400 miljoen euro per jaar over een periode van 15 tot 20 jaar, vinden de provincies. Dit geld willen ze investeren in bijscholing, goede (digitale) infrastructuur, een fonds voor particuliere woningen en bijdragen voor de sloop, en herbestemming en herstructurering van maatschappelijk vastgoed. 

Leegstand aanpakken

De leegstand van maatschappelijk vastgoed vraagt om een forse transformatie. De oude voorzieningen moeten worden gesloopt, herbestemd of geherstructureerd. Door het bouwen van nieuwe, multifunctionele voorzieningen op centrale plekken moet de kwaliteit worden verhoogd. Om de lokale economie een impuls te geven zijn er om-, her- en bijscholingstrajecten nodig om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen. Het arbeidspotentiaal wordt hierdoor zoveel mogelijk benut, wat leidt tot een daling in werkloosheid.

Kansen aan de grens

Vier van de vijf krimpregio's liggen aan de grens met Duitsland of België. Deze 'poort naar Europa' biedt in potentie veel kansen. Op sommige plekken houden agglomeratievoordelen bij de grens op. De oorzaak hiervan ligt bijvoorbeeld bij taal-, cultuur- en juridische barrières. Als de barrières worden opgeheven, levert dit veel voordelen op.