Deze maand moest het erop neerkomen. De gemeenteraad van Zuidplas boog zich over het bestemmingsplan voor het Vijfde Dorp, het niet onomstreden nieuwbouwdorp dat onder meer achtduizend woning moet opleveren.

De tijd dringt, want op 19 mei loop het voorkeursrecht (Wvg) op deze gronden af, waarna de gemeente het recht op eerste koop van gronden van grondeigenaren in het gebied verliest, en veel moeite met grondverwerving kan verwachten. De deadline voor het besluit prikte het college van B en W daarom op 14 mei.

Maar tot nu toe is het besluit uitgebleven. Meerdere partijen hebben nog niet besloten of ze het plan goedkeuren.

Politiek verdeeld

Grote criticasters zijn het CDA en de VVD, die samen met ChristenUnie/SGP en D66 de coalitie vormen. De twee partijen willen het plan niet afblazen, maar vinden het bestemmingsplan nog ontoereikend. Ze willen een zorgvuldiger proces. Dat het daardoor langer duurt, is volgens de partijen acceptabel.

De deadline van 19 mei vinden zij niet heilig. Beide partijen stellen dat slechts vijftien procent van de benodigde gronden van het Vijfde Dorp onder de Wvg valt.

Op een eerder voorstel van het CDA, met zeventien amendementen en moties om het bestemmingsplan aan te passen, reageerden de burgemeester en wethouder met meervoudig afkeuren. Tot teleurstelling van het CDA.

Kritiek klinkt onder meer op de waterhuishouding in het toekomstige dorp. Het waterschap heeft hogere ambities als het gaat om garanties voor waterveiligheid dan de gemeente. Wethouder Schuurman stelt geen geld meer te hebben voor meer maatregelen.

Ook lokale partij NEZ (Nieuw Elan Zuidplas) is geen tegenstander van een omweg. Ze willen zonder Wvg verder, bepleiten dat bewoners en ondernemers in het gebied een fatsoenlijkere behandeling krijgen, én ze beogen via de Omgevingswet meer invloed van de raad te realiseren.

Dat laatste hoeft niet voor PvdA/Groenlinks. Zij willen vooral meer sociale woningbouw in ‘Het Dorp’. De SP is al enige tijd geen voorstander van de bouwplannen.

ChristenUnie/SGP, Groep Pouwels en D66 zijn fel tegen het laten verlopen van de Wvg, en keuren uitstel af.

Een alternatief is om helemaal geen bestemmingsplan vast te stellen, maar te kiezen voor een alternatieve procedure onder de nieuwe Omgevingswet.

Nieuwe petitie gaat rond 

Het Platform Middengebied Zuidplaspolder heeft vrijdag een petitie gelanceerd om de vaststelling van het bestemmingsplan voor het Vijfde Dorp uit te stellen. Zij stellen dat het plan nog niet klaar is en dat omwonenden slecht op de hoogte zijn. Ze zijn niet tegen bouwen, maar pleiten voor een andere werkwijze, met meer aandacht en een geborgd plan.

Kritiek klinkt op het grote aantal woningen, en de uitstoot en verkeersuitdagingen die daaruit volgen. Ook uit het platform kritiek op de waterhuishouding, dat via de huidige koers niet goed verankerd zou zijn.

Verder wijzen de tegenstanders op tekortkomende participatie, de onmogelijkheid tot het maken van bezwaar en het verdwijnen van beschermde natuur en landbouw.

‘Het plan moet terug naar de (teken)tafel voor verankering op diverse vlakken', onderschrijft het platform bij de petitie. ‘Zoals infrastructuur, financiën, waterhuishouding en natuur. Ook dan heeft Zuidplas een financiële afwaardering, maar wel een geborgd plan voor de toekomst en de inwoners van Zuidplas.’

De petitie is binnen een paar dagen bijna zeshonderd keer getekend.