De routekaart biedt aanbevelingen waar gemeentelijke organisaties direct mee van start kunnen gaan, samen met lokale partners als woningcorporaties en waterschappen, maar ook met netbeheerders.  

In zeven stappen zouden gemeenten ‘de route naar Integralië’ kunnen nemen. Hierin wordt nadruk gelegd op een integrale visie, eerst stadsbreed en later gebiedsgericht programmeren, aldus de opstellers.

Ook het afstemmen van werkzaamheden is cruciaal, om zo onnodige overlast voor bewoners, maar ook graafschade en onnodige kosten te voorkomen.

Voor de integrale aanpak in de openbare ruimte is betrokkenheid nodig van de hele keten, benadrukken de partners van de City Deal. Dat gaat van visieontwikkeling tot uitvoering.

Het inpassen van alle noodzakelijke ruimtelijke opgaven vraagt om het nemen van regie op de ondergrond, slim omgaan met schaarse middelen en capaciteit, en het aanpassen van de organisatie aan een nieuwe werkwijze, aldus de citydealpartners.

Een visuele samenvatting van de City Deal Openbare Ruimte. Beeld: City Deal Openbare Ruimte

Nieuwe instrumenten 

De routekaart verwijst naar instrumenten die de City Deal afgelopen drie jaren heeft ontwikkeld. Deze instrumenten helpen gemeentelijke organisaties om procesmatig en datagedreven te werken.

Ook zijn er handvatten die gemeenten helpen de interne organisatie integraler samen te laten werken. Verder zijn er nieuwe financieringsvormen bedacht en is nagedacht over aanpassingen in wet- en regelgeving. 

Alle instrumenten en methoden zijn openbaar toegankelijk via een toolbox op de website van de City Deal Openbare Ruimte. Die blijft voorlopig in de lucht, aldus de partners. 

Alle opgedane lessen, samen met de routekaart, worden vandaag gedeeld op de Slotmanifestatie in Amsterdam. Dit is de laatste bijeenkomst die de City Deal organiseert. Stadszaken is hierbij aanwezig en zal er daarna verslag van doen. 

Nieuw platform samenwerken

Na de City Deal Openbare Ruimte wordt verder gewerkt via het Platform Integraal Samenwerken Openbare Ruimte. Organisaties kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. 

Ook wordt de kennis van de City Deal in drie opvolgprogramma’s ondergebracht bij het Rijk. Voor de stedelijke ondergrond werkt het ministerie van IenW aan een deelprogramma. 

Onder de noemer ‘Groene en Gezonde Stad’ zal Groen in en Om de Stad (GIOS) met ministeries en dececityntrale overheden een klankbord opzetten. 

Ten slotte wordt een landelijk team opgetuigd die gemeenten gaat helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van een integrale aanpak transitie-opgaven.