‘Arnhem is met zijn bossen en parken nu al de groenste gemeente van Nederland en daar zijn we trots op’, zegt wethouder Marco van der Wel voor milieu. ‘Toch zijn er ook hier nog steeds delen van de stad waar de leefomgeving niet gezond genoeg is en beter kan.’ 

‘Het is belangrijk dat we de gezondheidsdruk van het milieu serieus nemen. Te veel uitstoot door fossiel verkeer, te veel lawaai, licht of hitte, het gaat allemaal ten koste van de gezondheid van onze inwoners.’ 

Onder het motto ‘Arnhem Maakt Buiten Gezond’ werkt het Plan Gezonde Leefomgeving als leidraad voor nieuwe ruimtelijke plannen, die getoetst worden aan zes gezondheidsaspecten: lucht, geluid, hitte, bodem, water en licht. 

Gebiedsgerichte ambities stellen 

Op basis van dit document kunnen bij de uitwerking van het omgevingsplan gebiedsgerichte ambities worden gesteld, mogelijk met afwijkende normen en streefwaarden dan wettelijk voorgeschreven. Zo wil de gemeente voorkomen dat er achteraf aanpassingen nodig zijn.  

Het nieuwe plan kijkt naar de opeenstapeling van verschillende gezondheidseffecten, bij voorkeur op straat- of wijkniveau.  

In bestaande wijken gaat de gemeente waar nodig strengere normen hanteren, zoals een uitbreiding van de milieuzone of de invoering van lagere streefwaarden voor geluidsoverlast in woonwijken. 

Nieuw in het plan is aandacht voor lichtvervuiling en hittestress. Daarmee is Arnhem volgens de woordvoerder niet de eerste, maar wel koploper. 

Lichtreclame en lichtvervuiling in parken en bossen worden harder aangepakt. De gemeente zet ook in op het Koele Netwerk, een netwerk van koele en schaduwrijke plekken door de stad voor (kwetsbare) inwoners. 

Grenzen stellen 

Het nieuwe plan werd vorig jaar al aangekondigd in een raadsbrief. Daarin wordt het een integrale afweging genoemd tussen bodem, water, lucht, geluid, licht, geur en externe veiligheid. 

‘Bij dit plan wegen we de gezondheidseffecten van de omgevingskwaliteit niet als losse domeinen, maar maken we integrale afwegingen tussen de verschillende onderwerpen’, aldus het college van B en W in de brief. 

‘Er blijft de mogelijkheid duidelijke grenzen te stellen aan wat we acceptabel vinden voor de gezondheid.’