Ge­de­pu­teer­de Je­an­net­te Bal­jeu: 'Dit is een ont­zet­tend be­lang­rij­ke nieu­we stap in de door­ont­wik­ke­ling van dro­ne toe­pas­sin­gen. Het is bo­ven­dien een im­puls én com­pli­ment voor de Zuid-Hol­land­se drone-industrie.'

Als het wij­zi­gings­pro­ces met suc­ces wordt af­ge­rond, be­te­kent dit een unie­ke po­si­tie voor Zuid-Hol­land en in het bij­zon­der voor Uman­ned Val­ley in Kat­wijk. Dat is een kenniscentrum voor onbemande drones, op het voormalige vliegbasis Valkenburg. 

Ook de haven van Rotterdam ligt in het aangewezen gebied. Op beide locaties wordt ook gewerkt aan de ontwikkeling van U-Space, een luchtverkeersleidingssysteem dat drone-verkeer moet monitoren en aansturen.

Baljeu: ‘Zuid-Hol­land wordt dé plek voor be­drij­ven en on­der­wijs­in­stel­lin­gen om dro­nes en an­de­re on­be­man­de tech­no­lo­gie te tes­ten.’

Het aanwijzen van het voorkeursgebied houdt in dat het is toe­ge­staan om er te tes­ten en ex­pe­ri­men­ten met BVLOS-vluch­ten in af­ge­slo­ten lucht­ruim. BVLOS staat voor beyond visual line of sight, ofwel: vliegen zonder direct zicht van de piloot.

Gunstige ligging

Om BVLOS uit­ein­de­lijk mo­ge­lijk te ma­ken, moet Zuid-Holland nog de zo­ge­noem­de ‘wij­zi­gings­pro­ce­du­re lucht­ruim en vlieg­pro­ce­du­res’ door­lo­pen. Daarna kan het Rijk de wij­zi­ging van het lucht­ruim vast­stel­len. 

Het ministerie van IenW geeft aan dat het moeilijk is om BVLOS vluchten in het bestaande luchtruim ruimte te geven. Het door Zuid-Holland gekozen ge­bied langs de kust biedt van­we­ge het lage ri­si­co op de grond en gun­sti­ge lig­ging veel po­ten­tie. 

De daadwerkelijke omvang van het testgebied zal worden vast gesteld op basis van behoeftes onder bedrijven op Unmanned Valley en luchtruimgebruikers. 

Deze inventarisatie en een opvolgende luchtruimveiligheidsanalyse moeten zo snel mogelijk plaatsvinden, aldus de provincie.