In de gebiedsvisie geeft het Kampense college invulling aan de doelstellingen voor de versnelling van de woningbouw. Met de visie kan verder worden gebouwd aan het deltalandschap, Reeve, Venekwartier en Oeverwal aan de noordelijke oevers van het Reevediep. 

Op basis van het recent gedeelde ruimtelijk afwegingskader klimaatadaptieve gebouwde omgeving van het ministerie van IenW vraagt de ontwikkeling wel om inspanningen om klimaatadaptief te bouwen. 

De visie biedt ruimte voor de ontwikkeling van circa 3.600 woningen, inclusief alle benodigde voorzieningen binnen het programma Reevedelta, zoals een sportcampus en onderwijshuisvesting. Er zijn al een aantal wijken in ontwikkeling, zoals het nieuwe dorp Reeve, Stationskwartier en Het Onderdijks. 

De gebiedsontwikkeling draagt zo serieus bij aan de gemeentelijke ambitie om jaarlijks 400 woningen bij te bouwen, zegt Kampen. Voor de ontwikkeling van het nieuwe dorp wordt tien tot vijftien jaar uitgetrokken. 

Wethouder Jan Peter van der Sluis van ruimtelijke ordening en wonen spreekt van een mijlpaal. 'We zijn weer een stap dichter bij de bouw van circa 3.600 woningen. We willen Reeve graag als volwaardig en compleet dorp afronden. En hiermee ook de stad Kampen nabij station Kampen-Zuid, met een stoer nieuw waterfront aan het Reevediep’.  

De gemeente Kampen, consortium De Dijken BV (BPD Bouwfonds gebiedsontwikkeling, BEMOG Projektontwikkeling en Mateboer Projectontwikkeling) en deltaWonen werken samen aan de versnelling van de woningbouwontwikkeling in de Reevedelta. 

Zienswijzen 

Op het ontwerp Gebiedsvisie heeft de gemeente Kampen 20 zienswijzen ontvangen over de visie zelf en ruim 400 zienswijzen specifiek over de fietsroute tussen Zwolle en Dronten. Dit maakt onderdeel uit van een mobiliteitsplan voor de delta. 

De reacties zijn volgens wethouder Van der Sluis zorgvuldig meegenomen in de gebiedsvisie en beantwoord richting de indieners.  

‘De gebiedsontwikkeling Reevedelta heeft een grote impact op dit gebied in Kampen en roept logischerwijs diverse reacties op.’ 

Bewoners en belanghebbenden worden volgens de wethouder betrokken bij de uitwerking van de gebiedsplannen. In het najaar ligt er een geactualiseerd programmaplan en een investeringsagenda voor Reevedelta, waar de raad vervolgens over moet beslissen.   

Ook werkt het college van B en W nog aan een sluitende businesscase voor de gebiedsontwikkelingen Reevedelta West en Oost.