Het gebied is nog lang niet klaar voor woningbouw, erkent ook de gemeente in een brief aan de gemeenteraad. De geluidshinder moet eerst worden opgelost. Net als de belemmeringen van bodemvervuiling en de oude vuilstort. Ook kunnen de huidige wegen zoveel nieuwe weggebruikers niet aan.

‘Er is wat lef voor nodig om in een gebied met de nodige belemmeringen een woonwijk te  realiseren. Maar we vertrouwen op een goede samenwerking met de partners die we daarvoor nodig hebben’, licht wethouder Pieter Paul Slikker toe.

De gemeente start in deze bestuursperiode met drie zaken:

 • Bepalen ambities van het gebied 
  In de Omgevingsvisie legt de stad antwoorden op vragen vast als: Welke rol heeft het gebied straks binnen ’s-Hertogenbosch? Wat voor soort wijk willen we maken? Hoe kan Groot-Meerendonk bijdragen aan de gemeentebrede doelen en ambities?  

  Een nieuw college van B en W mag na de verkiezingen nadenken over de integrale/stedenbouwkundige visie. Ook worden nog geen uitspraken gedaan over de programmatische invulling van het woningbouwprogramma. 
   
 • Onderzoeken belemmeringen 
  Obstakels als geluidsbelasting van de A2 en N279, de bereikbaarheid van de nieuwe wijk en de bodemvervuiling vragen om een oplossing.  Er wordt nu al gekeken naar geluidswerende voorzieningen. De stad wil ook alvast beginnen met bodemsanering en kijken hoe een oude vuilstort ingepast kan worden in de plannen. Verder wordt alvast onderzoek gedaan naar varianten voor de verkeersontsluiting. 
   
 • Tijdelijk gebruik en placemaking 
  Totdat de bouw start, wil de gemeente het gebied alvast vrijgeven voor activiteiten van nieuwe gebruikers en bewoners. Het gaat dan om de onbenutte plekken op het terrein De Kruithoorn. Bestaande activiteiten daar kunnen eventueel uitbreiden en worden betrokken bij de ontwikkelingen. ‘Graag willen we meer ruimte bieden aan makers, creatieven en andere initiatiefnemers in de stad.’

Behalve tot tweeduizend woningen en 55.000 tot 74.000 m2 ruimte voor bedrijvigheid en recreatie, onderzoekt het stadsbestuur ook of op Groot-Meerendonk binnen 10 jaar een permanente opvanglocatie van 600 plekken te bouwen.  

Deze locatie is bedoeld voor verschillende maatschappelijke doelgroepen, waar op dat moment ruimte voor nodig is zoals asielzoekers. Maar ook om inwoners die door omstandigheden snel woonruimte nodig hebben (spoedzoekers).

Ook worden verzoeken voor een tijdelijk azc voor 350 personen, flexwoningen en extra standplaatsen voor woonwagens onder de loep genomen. De gemeente wil faciliteiten die voor het azc nodig zijn, zoals sportvelden of cursussen, ook vrijgeven voor de buurt.

Den Bosch kiest ervoor om participatie voor de gebiedsontwikkeling op lange termijn voorlopig uit te stelen. Voor ontwikkelingen die gaan plaatsvinden voor 2026, wordt al wel een participatietraject ingericht.

Groot-Meerendonk ligt ten oosten van de wijk Meerendonk in ’s-Hertogenbosch Zuid. Het gaat om het gebied tussen de Zuid-Willemsvaart en de A2.