Met de verlenging wordt mede invulling gegeven aan de motie van het Kamerlid Harbers bij de financiële beschouwingen van vorig jaar. Het geld dat erbij komt in het Infrastructuurfonds wordt met voorrang ingezet voor het beheer en onderhoud en de vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Daarnaast geven de minister en staatssecretaris voorrang aan projecten die de belangrijkste knelpunten  kunnen oplossen en wordt er budget apart gehouden voor een volgend kabinet. 

Bij het Delfafonds gaat het geld naar de projecten die prioriteit hebben in het Deltaprogramma. Dit najaar komen de minister en staatssecretaris met een voorstel voor de concrete verdeling van het geld.

Druk op infrastructuur neemt toe

In de brief aan de Kamer melden de minister en staatssecretaris dat de druk op de bestaande infrastructuur de komende jaren  sterk gaat toenemen. Ze schrijven:  'Nederland heeft internationaal gezien een uitstekende infrastructuur. Om die wereldwijde toppositie te behouden zullen we moeten blijven investeren in nieuwe infrastructuur, goede aansluitingen en knooppunten, en in nieuwe vormen van slimme mobiliteit.' Om de opgaven voor de weg, het spoor,  het regionale openbaar vervoer en de vaarwegen tot 2030 en tot 2040 goed in beeld te krijgen loopt tot begin volgend jaar een analyse. Bij alle projecten zal voortaan gekeken worden naar de mogelijkheden om de infrastructuur energieneutraal te maken.

Voorspoedige voortgang projecten

Dijksma en Schultz melden dat de voortgang  van de lopende grote infrastructuurprojecten goed gaat, net als de uitvoering van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De afgelopen periode zijn onder meer de tracés vastgesteld voor de Blankenburgverbinding en voor de Zuidasdok A10 Zuid. Recentelijk heeft de minister het Ontwerp-Tracébesluit voor de verbreding van de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder vastgesteld en besloten nog 48,3 miljoen euro uit te trekken. De minister heeft daarnaast het Tracébesluit voor nieuwe sluis Terneuzen vastgesteld en een groot aantal Ruimte voor de Rivier projecten opgeleverd.    
 
Staatssecretaris Dijksma heeft onder meer het vernieuwde station Den Haag Centraal geopend en het Ontwerp-Tracébesluit voor de verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Herfte vastgesteld. Dit project moet de bereikbaarheid van Zwolle via het spoor verbeteren en de verbindingen naar het Noorden. Ook de bereikbaarheid van de mainport Schiphol vergroot. Het spoor tussen Almere en Amsterdam is uitgebreid en er zijn de afgelopen tijd maatregelen genomen waardoor het aantal storingen op het station moet afnemen. De staatssecretaris trekt daarnaast op korte termijn 20 miljoen euro uit voor de maatregel ‘Afteller voor vertrek’ waardoor treinen stipter en veiliger vertrekken.

Groot interdepartementaal beleidsonderzoek

De verlenging van de fondsen volgt op een groot interdepartementaal beleidsonderzoek naar flexibiliteit in de infrastructurele planning. Het kabinet komt naar verwachting in het najaar met een inhoudelijke reactie op dit onderzoek en zal dan ook ingaan op de wijze en het moment waarop de fondsen in de toekomst kunnen worden verlengd.