In het rapport staan adviezen voor overheden, professionals en stakeholders. Zoals het diverser maken van het woningaanbod en meer gebruikmaken van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD). De uiteindelijke aanpak van de woningcrisis moet steunen op de kennis en de ontwerpkracht van kennisinstellingen en de creatieve industrie, zegt de TU Delft.    

De TU Delft heeft het rapport opgesteld, vanwege de expertise die de universiteit heeft. Deze expertise reikt van het gebruik van circulaire materialen tot het in de praktijk brengen van ontwerpdenken, aldus rector magnificus Tim van der Hagen van de TU Delft.  

‘Dat betekent niet dat we het alleen kunnen. Integendeel. Deze Visie op Wonen bevat dan ook bovenal een oproep om met ons samen te werken. Om samen te gaan bouwen, letterlijk en figuurlijk. Aan het gezamenlijk beeld van hoe we in de toekomst willen en kunnen wonen in ons land, en aan de fysieke projecten om hier invulling aan te geven. Voor onszelf en voor de generaties na ons’. 

In het rapport presenteert de universiteit de adviezen in de vorm van vier samenhangende handelingsperspectieven: 

  1. Wat betreft de ruimtelijke ordening, moet ruimte voor wonen in samenhang aangepakt worden met de energietransitie, de ruimtelijke adaptatie aan klimaatverandering en de transitie naar een circulaire economie. Het vraagt om een integrale benadering. De onderzoekers vinden ontwerpend onderzoek en, in het verlengde daarvan, ontwerpend ontwikkelen, essentieel voor toekomstbestendige gebiedsontwikkeling.
     
  2. Het verdichten van wijken moet volgens de onderzoekers samengaan met hoogwaardige, klimaat-adaptieve buitenruimtes en publieke binnenruimtes. Stedelijke openbare ruimtes moeten naast wateroverlast ook hittestress beheersbaar houden. Gemeenschappelijk beheerde buitenruimtes kunnen de betrokkenheid van bewoners en de leefbaarheid van de wijk versterken. Bewonersinitiatieven kunnen een belangrijke rol spelen in de sociale cohesie van de wijk.
     
  3. Woongebouwen moeten langdurig bij de veranderende wensen van bewoners aansluiten, aldus de onderzoekers. Het woningaanbod moet niet alleen in grootte en prijs, maar ook in soort en vorm diverser worden. Zo wordt recht gedaan aan de diversiteit van woonwensen. Woongebouwen moeten langdurig aanpasbaar zijn, zodat woningen makkelijk gesplitst, samengevoegd of uitgebreid kunnen worden. Er moet meer ruimte komen voor collectieve woonprojecten als onmisbaar deel van het woningaanbod.
     
  4. De woonopgave kan in de bouwsector de transitie versnellen naar nieuwe, duurzamere en circulaire bouwmethodes, melden de onderzoekers. Het opschalen van Industrieel, Flexibel en Demontabel bouwen (IFD) heeft een brede samenwerking nodig van de bouwsector, opdrachtgevers, ontwerpers, ingenieurs en onderzoekers. IFD bouwen moet altijd met oog voor ruimtelijke kwaliteit en ruimte voor maatwerk. De voordelen van langdurige aanpasbaarheid van gebouwen voor duurzaamheid en waardebehoud moeten weerklank vinden in de financiering van deze projecten. 

Het Vision Team Wonen van de TU Delft heeft het rapport geschreven. De experts in het team komen uit verschillende faculteiten. Ook hebben beleidsmakers van buiten de TU Delft input kunnen leveren voor het advies via workshops. Naast het rapport heeft de TU Delft ook tentoonstelling over het onderwerp ingericht.