Dat en veel meer staat in visie 'Ruimte maken voor het Nationaal Geluk' die Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gisteren uit handen van NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen ontving. De NEPROM doet een appèl op overheden, marktpartijen en andere belanghebbenden om samen te werken aan een inspirerend en breed gedeeld toekomstbeeld van Nederland. Het Rijk zou daar een krachtiger rol bij moeten vervullen dan in de afgelopen jaren het geval was.

Nationaal geluk

De visie van de NEPROM draagt als titel 'Ruimte maken voor het Nationaal Geluk'. Volgens NEPROM-voorzitter Bart van Breukelen staan Nederland de komende jaren ingrijpende veranderingen te wachten die van grote invloed zijn op het leven van de bewoners van ons land. 'De demografische transitie, de energietransitie, de revoluties in mobiliteit en in informatie- en communicatie­technologie stellen ons voor urgente opgaven.

Nederland moet kiezen! Een goed ingerichte leefomgeving draagt bij aan het geluk van mensen, welvaart en welzijn, en is een stimulans voor onze economie. Voortvarendheid is echter geboden. We kunnen niet wachten op een Nationale Omgevingsvisie in 2019.'

Versterk netwerk van steden

Volgens de NEPROM heeft Nederland met haar netwerk van middelgrote steden in het open blauw-groene landschap een enorm sterke uitgangspositie ten opzichte van monocentrische miljoenensteden als Londen en Parijs. Volgens de ontwikkelaars biedt onze structuur gouden kansen om de groei in bevolking en economische activiteiten de komende jaren op een goede wijze te accommoderen. Het nationale ruimtelijke beleid moet volgens de ontwikkelaars daarom gericht zijn op het versterken en uitbouwen van die netwerkstructuur.

Vooral bouwen ín de steden

Van Breukelen: 'Het grootste deel van de nieuwe woningbouwopgave in de komende decennia dient in bestaand stedelijk gebied plaats te vinden, door middel van transformatie en herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen, leegstaande kantoren en ander verouderd vastgoed. Ook voor gezinnen die wel de voorkeur geven aan een stedelijk woonmilieu.

Gezien de omvangrijke huishoudensgroei, de differentiatie in woonvoorkeuren en de beperkte ruimte in bestaand stedelijk gebied, moet een deel van de nieuwe huizen worden gebouwd in relatief kleinschalige, ruim opgezette nieuwbouwwijken, aansluitend op bestaand stedelijk gebied en gebruikmakend van bestaande voorzieningen en infrastructuur. Wij zien grote kansen voor verdere functiemenging in onze binnensteden. Vernieuwing van bestaande winkelconcentraties en kantoren dient voorrang te krijgen. Waar behoefte is aan nieuwe winkels en kantoren dienen die uitsluitend in bestaand stedelijk gebied te worden gerealiseerd.'

Meer regie door het Rijk

Voorwaarden zijn volgens de ontwikkelaars dat het hoogwaardig openbaar vervoer tussen de steden en binnen de stadsgewesten wordt versterkt, dat het Rijk het voortouw neemt bij het ruimtelijk voorsorteren op de komst van grootschalige autodeelplatformen en autonome voertuigen, dat fors wordt geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur en dat buiten de steden met hulp van groene contouren de groenstructuren worden versterkt, zodat die meer ten dienste komen te staan van de stedelingen.

De NEPROM-visie “Ruimte maken voor het Nationaal Geluk” kan gedownload worden van de NEPROM-site: www.neprom.nl.