‘Het Wijkprofiel verbindt de harde cijfers en de beleving van de Rotterdammers met elkaar. Dat is waardevol’, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb. 

Het Wijkprofiel laat zien hoe de 14 gebieden en 71 wijken ervoor staan op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. Gemeten zijn onder meer de mate van leegstand, kwaliteit van de openbare ruimte, omgang met buurtbewoners en overlast in de stad. 

De scores zijn gebaseerd op een gelijkwaardige combinatie van meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers: hun stem telt voor 50 procent mee.  

Met de cijfers uit het Wijkprofiel kunnen gemeentebestuur en de wijkraden in samenwerking met partners, bewoners en ondernemers, wijkakkoorden maken. 

Naast waardevol, is het Wijkprofiel dus ook paradoxaal. De beleving van Rotterdammers strookt niet met de objectieve data. Op kaarten kan daardoor een vertekend beeld ontstaan. 

Paradoxale cijfers 

De score van de veiligheidsindex en sociale index is ten opzichte van de vorige metingen gedaald van respectievelijk 110 naar 105, en 104 naar 100. De daling in de fysieke index die afgelopen metingen zichtbaar was, is nu gestabiliseerd en blijft op 105.  

De dalende indexen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de subjectieve scores. Rotterdammers ervaren de positieve veranderingen dus niet als zodanig. 

Waar de objectieve veiligheid – op basis van politiedata – vrijwel gelijk is aan de vorige periode en ten opzichte van 2014 is gestegen, gaat vooral de veiligheidsbeleving van Rotterdammers achteruit.  

Zo nam het aandeel Rotterdammers dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt toe van 28 procent in 2014 naar 34 procent in de laatste meting. De teruglopende veiligheidsbeleving is een tendens die ook landelijk te zien is, zo blijkt uit de nieuwste Veiligheidsmonitor van het CBS. 

Opvallend is dat waar de stedelijke veiligheidsindex is gedaald, de index in 4 van de 5 focuswijken juist is gestegen. De mijlpaal voor 2024 is behaald in Carnisse, Hillesluis, Tussendijken en Lombardijen, maar nog niet in de Tarwewijk. 

39 wijkbijeenkomsten 

Om te polsen waar de verminderde ervaringen van Rotterdammers vandaan komen, organiseert de gemeente Rotterdam 39 wijkbijeenkomsten met wijkraden, wijkpartners en bewoners. 

De wijkwethouders schuiven ook aan bij de samenkomsten om meer duiding te krijgen op de resultaten. Daarna wordt bekeken welke acties in de komende jaaractieplannen nodig zijn.  

Voor het Wijkprofiel 2024 zijn in de periode maart tot en met oktober 2023 zo’n 30.000 Rotterdammers uitgebreid ondervraagd via enquêtes. Dit is de zesde meting sinds de eerste 0-meting in 2014.